[:th]CrCF Logo[:]

สรุปประชุมแถลงการณ์วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ กอ.รมน. ประกาศยุติการดำเนินคดีอาญาต่อสามนักสิทธิ์

Share

cropped-cropped-img_6324-1.jpg

ประชุมแถลงการณ์วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

กอ.รมน. ประกาศยุติการดำเนินคดีอาญาต่อสามนักสิทธิ์

กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมสุโกศล พลโทชินวัฒน์ แม้นเดช รองแม่ทัพภาค ๔ ตัวแทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ (กอ.รมน. ๔) ประกาศยุติการดำเนินคดีอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อสามนักสิทธิมนุษยชน นายสมชาย หอมลออ นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ และนางสาวอัญชนา หีมมิน๊ะห์ ที่ถูก กอ.รมน. ดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จากการที่ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานปัญหาการทรมานที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายงาน  “สถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้   มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘” จัดทำและเผยแพร่โดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและกลุ่มด้วยใจ ซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนที่บทบาทในการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของเหยื่อทรมาน ในจังหวัดชายแดนใต้ สามนักสิทธิมนุษยชนเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรดังกล่าวที่ทำงานตามโครงการเพื่อจัดหาซึ่งการเยียวยาสภาพจิตใจและทางร่างกายให้กับผู้เสียหายจากการทรมานที่สนับสนุนโดย United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture  รายงานได้รวบรวมข้อมูลและสะท้อนถึงปัญหาและผลกระทบ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ บุคคล ๕๔ คน ที่กล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทรมานหรือปฏิบัติอย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหือย่ำยีศักดิ์ศรี ในขณะตนตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับความไม่สงบและถูกจับกุม ควบคุมตัว และสอบสวน รายงานได้เสนอให้รัฐบาลและ       กอ.รมน. ๔ ตรวจตรวจสอบข้อกล่าวหาดังกล่าวและชดใช้เยียวยาต่อผู้เสียหาย  อย่างไรก็ตามหลังจากทีได้รับรายงานแล้ว กอ.รมน. ได้ออกมาปฏิเสธ โดยกล่าวว่าข้อมูลที่ปรากฎในรายงานเป็นเท็จ และทำให้ กอ.รมน.ได้รับความเสียหาย จึงนำไปสู่การดำเนินคดีสามนักสิทธิมนุษยชนดังกล่าว

การดำเนินคดีต่อสามนักสิทธิมนุษยชนได้ก่อให้เกิดกระแสเรียกร้องทั้งจากในประเทศและระหว่างประเทศให้รัฐบาลไทยยุติคดี โดยให้เหตุผลว่าการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นสิ่งที่ประชาชนและนักสิทธิมนุษยชนพึงกระทำได้ โดยรัฐมีหน้าที่ต้องรับฟัง ตรวจสอบ และแก้ไข   โดยเฉพาะปัญหาการทรมาน ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่ภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ  ในที่สุดรัฐบาลไทย โดย กอ.รมน. ๔ ได้ยุติการดำเนินคดีสามนักสิทธิโดยไม่มีเงื่อนไข

การประชุมที่เกิดขึ้นในวันนี้ นอกจากมีตัวแทนจาก กอ.รมน. ๔ สามนักสิทธิ แล้ว ยังมีตัวแทนจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม  ครม. ส่วนหน้า เข้าร่วมแล้ว ยังมีตัวแทนจากสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทยและภูมิภาค เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ด้วย ในการประชุมนอกจาก กอ.รมน.จะได้แถลงเรื่องการยุติการดำเนินคดีสามนักสิทธิแล้ว ยังได้หารือกันเกี่ยวกับการประสานงานในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นเงื่อนของการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ อีกด้วย โดย

  1. จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่น่าเชื่อถือร่วมกันเพื่อตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทรมาน ๕๔ กรณีตามรายงาน

  2. จะมีการจัดตั้งกลไกการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทรมาน รวมทั้งการทบทวนและกำหนดกฎ ระเบียบ มาตรการต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรมาน

  3. สำหรับรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจมีการจัดทำขึ้นในอนาคต จะมีการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจง เพื่อประกอบการเขียนรายงานก่อนเผยแพร่ต่อประชาชน

ทั้งนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้ปรึกษาหารือกันในรายละเอียดต่อไป โดยทางสำนักงานสิทธิมนุษยชชนนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR) ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในทางเท็คนิคเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

English version: pressbriefing_ eng090317

TAG

RELATED ARTICLES