[:th]CrCF Logo[:]
ศาลจังหวัดนครราชสีมา

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ มีคำสั่งให้บิดา-มารดานายอนัน เกิดแก้ว วางค่าธรรมเนียมศาล กรณีเรียกค่าเสียหาย สตช.

Share

ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่ง ให้บิดาและมารดานายอนัน เกิดแก้ว วางค่าธรรมเนียมศาล กรณีเรียกค่าเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตของนายอนัน เกิดแก้ว 

คดีนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของนายอนัน เกิดแก้ว ซึ่งถูกพนักงานตำรวจของตำรวจภูธรนครราชสีมาจับกุมในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ต่อมาในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจ สภ.จอหอ ปรากฏนายอนัน ได้รับบาดเจ็บสาหัส และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมาและเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ต่อมาในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 บิดาและมารดาของนายอนัน เกิดแก้ว ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเลย ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่รัฐผู้กระทำละเมิด รวมเป็นเงิน (ทุนทรัพย์ที่ฟ้อง)9,653,500 บาท ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539    และศาลได้นัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องพิจารณาที่ 703  ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ผู้พิพากษาได้ออกนั่งพิจารณานัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ในคดีหมายเลขดำที่ พ.2307/2559  ระหว่าง นางวาสนา เกิดแก้ว โจทก์ที่ 1  และนายพนม เกิดแก้ว โจทก์ที่ 2  มารดาและบิดานายอนัน เกิดแก้วตามลำดับ กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเลย โดยศาลได้ไต่สวนโจทก์ทั้งสองถึงฐานะความเป็นอยู่ รายได้ ทรัพย์สิน หนี้สิน และความเดือดร้อนของโจทก์ทั้งสองตามคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล  ฝ่ายจำเลยมีพนักงานอัยการเป็นทนายความได้ยื่นคำร้องคัดค้านและถามค้านโจทก์ทั้งสอง  แล้วศาลมีคำสั่งว่า พิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์ทั้งสองแล้ว  เชื่อว่า โจทก์ทั้งสองเป็นคนยากจน ไม่มีเงินเสียค่าธรรมเนียมศาลจริง แต่อย่างไรก็ตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสอง ซึ่งเรียกให้จำเลยชดใช้ความเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพในชีวิตของนายอนัน เกิดแก้ว นั้น เป็นการที่โจทก์ทั้งสองเรียกให้จำเลยชำระค่าเสียหายที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร ศาลจึงมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองเสียค่าธรรมเนียมศาลในส่วนนี้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  สำหรับค่าธรรมเนียมศาลในส่วนค่าขาดไร้อุปการะ ค่าปลงศพ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ดังนั้น จึงถือว่าคดีนี้ศาลยังไม่รับฟ้องคดีของโจทก์ทั้งสอง เนื่องจากโจทก์ทั้งสองต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นเสียก่อน ซึ่งหากโจทก์ทั้งสองไม่นำเงินมาเสียค่าธรรมเนียมศาลในส่วนที่ศาลสั่งให้เสียภายในกำหนดเวลาดังกล่าวก็ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์ฟ้องเรียกค่าเสียหายส่วนนั้น ศาลก็จะมีคำสั่งรับคำฟ้องเฉพาะที่ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้และดำเนินคดีตามลำดับต่อไป

โจทก์ทั้งสองยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลในส่วนที่ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ต่อไป