UN Human Rights Committee เผยแพร่รายงานรัฐ แนวคำถาม และรายงานคู่ขนานของภาคประชาสังคม เตรียมทบทวนสถานการณ์สิทธิพลเมืองในประเทศไทย

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94-1

เผยแพร่วันที่ 9 กุมภาพันธ์

ใบแจ้งข่าว

UN Human Rights Committee เผยแพร่รายงานรัฐ แนวคำถาม และรายงานคู่ขนานของภาคประชาสังคม

เตรียมทบทวนสถานการณ์สิทธิพลเมืองในประเทศไทย

คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ได้กำหนดวันพิจารณารายงานของประเทศไทย คือ วันที่ 13 -14 มีนาคม  ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จากการที่ทางคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีด้วยนั้น ได้ขอความร่วมมือจากองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนให้ส่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง(Convention on Civil and Political Rights-ICCPR) ทางข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสำนักงานเลขานุการให้กับคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน ได้เผยแพร่รายงานคู่ขนานอย่างน้อยจำนวน 14 ฉบับ จากภาคประชาสังคมในประเทศและต่างประเทศ โดยการพิจารณารายงานสถานการณ์สิทธิของประเทศไทยจะจัดขึ้นที่ตึกสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชน ณ นครเจนีวา ทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดตามวันเวลา ณ นครเจนีวาทาง http://www.treatybodywebcast.org/

รายงานคู่ขนานจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาควบคู่ไปกับรายงานของรัฐในเรื่องความก้าวหน้าของการนำกติกาสากลที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีมาบังคับใช้ในประเทศ  การพิจารณาสถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2548 (2005) ประเด็นที่ท้าทายในยุคนั้นคือเรื่องนโยบายปราบปรามการค้ายาเสพติด   นโยบายเรื่องสัญชาติและการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ไม่ใช่พลเมือง  การคุกคามนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เป็นต้น  สำหรับในการพิจารณาสถานการณ์ในเดือนมีนาคม 2560 ที่จะถึงนี้ มีประเด็นที่ท้าท้ายหลายประการได้แก่ สิทธิในชีวิต และการห้ามการทรมานและบังคับให้สูญหายรวมทั้งการฆ่านอกระบบกฎหมาย การยุติโทษประหารชีวิต  สิทธิในการแสดงออกทางความคิดเห็น การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  การใช้ศาลทหารในการพิจารณาคดีพลเรือน เป็นต้น

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้จัดส่งรายงานคู่ขนานเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ในประเด็นเรื่องสิทธิในชีวิต การห้ามการทรมานและบังคับให้สูญหาย การเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัวและการฆ่านอกระบบกฎหมาย รวมทั้งข้อเสนอให้ปรับปรุงเรื่องการสืบสวนสอบสวนคดีละเมิดสิทธิในชีวิต และทำให้การทรมานและการบังคับให้สูญหายเป็นความผิดทางอาญา   ทั้งนี้รายงานจากภาครัฐ  ภาคประชาสังคม รวมทั้งคำถามและคำตอบตามหัวข้อที่ทางคณะกรรมการฯได้ถามก่อนหน้านี้ มีปรากฎในเวปไซด์ http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=THA&Lang=EN        ของยูเอ็นเพื่อให้ภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและผู้สนใจสามารถติดตามได้

ภายหลังจากการทบทวนรายงานสถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทงการเมืองทางคณะกรรมการฯ จะนำเสนอเป็นข้อสังเกตต่อรัฐบาลไทยเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขแนวทางของกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการคุ้มครองปกป้องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในประเทศไทย ข้อสังเกตชุดนี้จะเผยแพร่ทางเวปไซด์และส่งต่อให้รัฐบาลไทยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมประมาณสิ้นเดือนมีนาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม Tel.02-1015481  Email: crcfinfocenter@gmail.com

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง