[:th]CrCF Logo[:]

วันที่ 1 พย. 2559 ที่ศาลปกครองพิษณุโลก ชาวบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตามคำสั่ง คสช. ที่ 17/2558

Share

img_6439

ภาพจาก internet

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เบื้องต้นศาลปกครองพิษณุโลกได้รับคำฟ้องชาวบ้านบ้านวังตะเคียน

จำนวน 5 ราย ไว้แล้ว คือ
1. นางพรภินันท์  โชติวิริยะนนท์ หมายเลขคดีดำที่ 227/2559
2. นางน้อย  เสนทา  หมายเลขคดีดำที่ 228/2559
3. นางนภาภรณ์  มูลเจริญพร หมายเลขคดีดำที่ 229/2559
4. นายแก้ว  อินทรักษ์  หมายเลขคดีดำที่ 230/2559
5. นางบัวตอง  เครือคำวัง หมายเลขคดีดำที่ 231/2559
ส่วนของ นายปานทอง  พุทธตรัส จะส่งฟ้องทางไปรษณีย์ต่อไป เนื่องจากหนังสือมอบอำนาจ
ที่ส่งมาล้าช้า ซึ่งก็จะมีการดำเนินการต่อไปให้สมบูรณ์

ต่อมาวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559  ได้เอาสำเนาคำฟ้องและใบรับของศาลปกครองไปยื่นที่สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก
สาขาแม่สอดแล้ว  ซึ่งตามกฎหมายกระบวนการออกโฉนดที่ดินต้องยุติไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

เผยแพร่วันที่ 29 ตุลาคม 2559

ใบแจ้งข่าว

ชาวบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐ

เรื่อง การออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตามคำสั่ง คสช. ที่ 17/2558

สืบเนื่องเนื่องจากการประกาศคำสั่งที่ 17/2558 เรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญ(ชั่วคราว) ปี 2557 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2558 ได้กำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว หนองคาย ตราด หนองคาย เพื่อกระตุ้นและดึงดูดให้เกิดการลงทุน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็นพื้นที่ดำเนินการในระยะที่ 1 จากทั้งหมด 10 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวนเนื้อที่ 2,183 ไร่ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชาวบ้านวังตะเคียน        ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จังหวัดตาก ที่เริ่มก่อตั้งชุมชนมาตั้งแต่ปี 2400 และอยู่อาศัยกันมาจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นเหตุทำให้เกิดความเดือดร้อนจำนวนทั้งหมด 97 ราย

1 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา ชาวบ้านได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมจากการสูญเสียที่ดินของตนเองตลอดมา จนกระทั่งกระทรวงการคลัง ดำเนินการโดยสำนักงานธนารักษ์ พื้นที่ตาก ได้ยื่นคำขอออกโฉนดโดยอ้างถึงคำสั่งที่ 17 /2558 จำนวนเนื้อที่ 2,183 ไร่ เพื่อนำพื้นที่ไปพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรม ชาวบ้านผู้เดือดร้อนและกลุ่มแม่สอดรักษ์ถิ่นได้ยื่นคำคัดค้านกับสำนักงานที่ดินตาก สาขาแม่สอด

ในระหว่างนั้น ได้มีความพยายามเจรจาต่อรองให้ชาวบ้านยอมถอนคำคัดค้านด้วยวิธีการต่างๆ จนในที่สุดชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไปถอนคำคัดค้าน  แต่ยังคงเหลือชาวบ้านที่ยังยืนยันไม่ถอนคำคัดค้านเพียง 6 ราย ในที่สุดเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด มีคำสั่งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โดยวินิจฉัยว่ากระทรวงการคลัง โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตากมีสิทธิดีกว่าชาวบ้าน หากไม่พอใจให้ชาวบ้านไปยื่นขอความเป็นธรรมด้วยตนเอง

ดังนั้น ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ชาวบ้านทั้ง 6 ราย ได้แก่ นายปานทอง พุทธตรัส  นายแก้ว อินทรักษ์  นางพรภินันท์ โชติวิริยะนนท์  นางน้อย เสนทา  นางนภาภรณ์ มูลเจริญพร และ นางบัวตอง เครือคำวัง จะไปยื่นฟ้อง กระทรวงการคลัง(โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก) และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ต่อศาลปกครองพิษณุโลก (ศาลที่มีเขตอำนาจ) เพื่อให้ศาลปกครองพิษณุโลก พิจารณาว่าการออกโฉนดที่ดินของกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตากชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพื่อสร้างบรรทัดฐานเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐที่ดำเนินนโยบายอันเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิที่ดิน สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองของชาวบ้าน และสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำหนดนโยบายของรัฐที่ไม่เป็นธรรม ให้เป็นบรรทัดฐานการวางนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นต่อไป

อ่านจดหมายข่าวเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ. ตาก ได้ที่ cpcr-newsletters-on-tak-special-economic-zone-2016

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายสุมิตรชัย หัตถสาร ทนายความ ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น053-230072, 083- 6284239

นายปรีดา นาคผิว  ทนายความ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  089-6222474

TAG

RELATED ARTICLES