[:th]CrCF Logo[:]

เชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังคำพิพากษา คดีนักศึกษายะลาถูกซ้อมทรมาน 19 ตค. 2559 ศาลปกครองสงขลา

Share

ใบแจ้งข่าว ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีนักศึกษายะลาถูกซ้อมทรมาน

ศาลปกครองสงขลามีนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 187/2552, 188/2552 และคดีหมายเลขแดงที่ 235-236/2554  ระหว่าง นายอิสมาแอ เตะที่1 กับพวกรวม 2 คน ผู้ฟ้องคดี กับ กองทัพบกที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี  จากกรณีที่นายอิสามาแอ เตะ และนายอามีซี  นักศึกษามหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎยะลาถูกเจ้าหน้าที่ทหารจับกุมและซ้อมทรมานในระหว่างถูกควบคุมตัวเพื่อให้รับสารภาพอันจะนำไปสู่การถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับความมั่นคง โดยอาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึกฯ  จึงขอเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 1 ศาลปกครองสงขลา

คดีนี้ ศาลปกครองสงขลาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 โดยพิพากษาให้กองทัพบกรับผิดในผลแห่งการละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย   ให้ชำระเงินแก่นายอามีซี จำนวน 250,000 บาท และนายอิสมาแอ เตะจำนวน 255,000 บาท เนื่องจากควบคุมตัวไว้เกินกำหนด 7 วันตามกฎอัยการศึกฯ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2552  ซึ่งเป็นวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ  ทั้งนี้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด และให้ยกฟ้องในส่วนที่ฟ้องกระทรวงกลาโหม

ต่อมาวันที่ 21 ธันวาคม 2554 นายอามีซี และนายอิสมาแอ ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด มีสาระสำคัญคือ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษาให้กองทัพบกรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการถูกทำร้ายร่างกายและการใช้ชีวิตอย่างปกติสุข  การต้องสูญเสียศักดิ์ศรี ถูกดูหมิ่นจากเพื่อนบ้านและเพื่อนนักศึกษา  ค่าเสียหายตามรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 32 และการจัดการให้ชื่อเสียงของทั้งสองคนกลับคืนดีใหม่อีกครั้ง

คดีนี้นับว่าเป็นอีกคดีหนึ่งที่เหยื่อผู้ถูกควบคุมตัวและซ้อมทรมานตามอำนาจของกฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องคดีเพื่อถามหาความเป็นธรรมและการเยียวยาจากหน่วยงานของรัฐในการกระทำละเมิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
– สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 02-275 3954
– จันทร์จิรา จันทร์แผ้ว ทนายความ : 083-9072032

poster-19-oct-2016