[:th]CrCF Logo[:]

[:th]กรณีนายฟุรกอน ถูกยิงเสียชีวิตที่จังหวัดยะลา: นัดฟังคำสั่งศาลปกครอง วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ก่อนหน้านี้ตุลาการผู้แถลงคดีศาลปกครองสงขลา สั่งให้ชดเชยบิดามารดา 1.6 ล้าน[:]

Share

[:th] 

IMG_0045-1

เผยแพร่วันที่ 31 สิงหาคม 2559

ใบแจ้งข่าว

นัดฟังคำสั่งศาลปกครองสงขลา  วันที่ 31 สิงหาคม 2559

ก่อนหน้านี้ตุลาการผู้แถลงคดีศาลปกครองสงขลา สั่งให้ชดเชยบิดามารดา 1.6 ล้าน

กรณีนายฟรุกอน  มามะ เยาวชนถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตที่ยะลา เมื่อปี 2555

********************************************

 

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ศาลปกครองสงขลานัดอ่านคำพิพากษาคดีในคดีหมายเลขดำที่ 54/2556 คดีระหว่าง นายมะวาเห็ง  มามะ ที่ 1 นางรูฆาย๊ะ มามะ ที่2  ผู้ฟ้องคดี  และ กองทัพบก ที่ 1 สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 3  ผู้ถูกฟ้องคดี

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559  ศาลปกครองสงขลาได้ออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก  กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องเรียกค่าเสียหายจากหน่วยงานของรัฐผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว  อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามใช้อาวุธปืนสงครามยิงนายฟุรกอน มามะ เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.5 บุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จนถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555

ในการพิจารณาคดีครั้งแรกนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมาศาล ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่มาศาล และไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบ

ตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งพิจารณาสำนวนคดีแล้วทำความเห็นโดยอิสระ ได้แถลงการณ์เป็นหนังสือ และแถลงด้วยวาจาต่อตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะ

ในส่วนค่าสินไหมทดแทน ตุลาการผู้แถลงคดี มีความเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามต้องร่วมกันหรือแทนกันรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นค่าปลงศพ 105,500 บาท และค่าขาดไร้อุปการะเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี เป็นเงิน 1,500,000 บาท รวมเป็นค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 1,605,500 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนของการชนะคดี   ตาม มาตรา 9 วรรค 1 (3) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบกับนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 และมาตรา 1563 มาใช้โดยอนุโลม  อย่างไรก็ตาม คำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีดังกล่าว ไม่ผูกพันตุลาการทั้ง 3 คน ซึ่งเป็นองค์คณะผู้ทำการพิจารณาพิพากษาคดี

โดยในกรณีนี้ ศาลจังหวัดยะลามีคำสั่งในคดีชันสูตรพลิกศพ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค 2555  ว่าผู้ตายคือนายฟรุกอน มามะ ตายที่บ้านปอเยาะ  ม.4 ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 เหตุและพฤติการณ์ที่ตายคือ ถูกเจ้าหน้าที่ทหารราบที่  ร้อย  ร.5031 ซึ่งได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมเพื่อจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดยะลา ยิงด้วยอาวุธปืนทำลายอวัยวะช่องอก คอ และศีรษะ เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย   ต่อมาบิดามารดาของนายฟรุกอน ยื่นฟ้องกองทัพบก สำนักนายกรัฐมนตรี  และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อศาลปกครองสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2556

ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีเพิ่มเติมได้ที่

นายปรีดา   นาคผิว    มูลนิธิผสานวัฒนธรรม   โทร.089-6222474[:]