[:th]CrCF Logo[:]

กรณี ส.ท.ปัญญา เงินเหรียญ สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 (ร.19 พัน.3) ถูกลงโทษทางวินัยจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

Share

IMG_0045-1

24 มิถุนายน 2559 

แถลงการณ์มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

กรณี ส.ท.ปัญญา เงินเหรียญ สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 (ร.19 พัน.3)

ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ถูกผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

 

 

ตามที่สื่อต่างๆได้เสนอข่าวถึงกรณีที่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559  ส.ท.ปัญญา เงินเหรียญ หรือ เอ็ม นักเรียนนายสิบเหล่าการเงิน รุ่น 16 สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 (ร.19 พัน.3) ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ถูกผู้บังคับบัญชาทำโทษทางวินัย โดยการให้วิ่งรอบกองพันในเวลาเที่ยงวันโดยใส่เครื่องแบบเต็มยศ และโดยที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารเที่ยง  ในเวลาต่อเนื่องกันยังให้มีการทำโทษโดยการพุ่งหลังอีก 20 ยก แต่ ส.ท.ปัญญาฯได้เพียง 18 ยก ก็หมดสติล้มลง  เพื่อนทหารต้องช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น แต่กลับพบว่า ส.ท.ปัญญาฯ มีอาการเกร็งตัวเอง กำมือแน่น และกัดฟัน เมื่อเห็นว่าอาการไม่ดีขึ้นจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตามลำดับ และต่อมาได้เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559  นั้น

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีความห่วงกันวลถึงการลงโทษในลักษณะเช่นนี้เป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากที่ผ่านเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวหลายกรณี  โดยเฉพาะการลงโทษทางวินัยที่เรียกว่า “ซ่อม”  ซึ่งออกคำสั่งโดยเจ้าหน้าที่ทหารที่มียศเหนือกว่า  จนก่อให้เกิดการสูญเสียหรือเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของนายทหารชั้นผู้น้อย   ทั้งๆที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ มาตรา ๘ กำหนดโทษทางวินัยไว้ ๕ ประการ  ได้แก่  ภาคทัณฑ์  ทัณฑกรรม[1]  กัก ขัง จำขัง  เท่านั้น  ไม่ปรากฏว่าให้มีอำนาจสั่ง “ซ่อม”  ได้แต่อย่างใด

พฤติการณ์ลงโทษทางวินัยในลักษณะดังกล่าวนอกจากไม่เป็นไปตามกฎหมายวินัยทหารแล้ว ยังเป็นการละเมิดกฎหมายและละเมิด สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และละเมิดต่อพันธกรณีตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีในการปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2550แม้ผู้บังคับบัญชาการมีหน้าที่จัดการระวังรักษา และการกวดขันวินัยทหาร และมีอำนาจในการบังคับบัญชาหรือลงทัณฑ์แต่ก็ไม่อาจใช้อำนาจในทางที่ผิดยุติธรรมได้  จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1.    ให้จัดการให้มีการเยียวยาให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนและเหมาะสม

    2.      ให้ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 จัดตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน หากพบว่ามีการกระทำความผิด  ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดจนถึงที่สุด  รวมทั้งความผิดทางวินัย    และขอให้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตทราบด้วย

    3.      ให้กระทรวงกลางโหมทบทวนมาตรฐานการลงโทษทางวินัย  รวมทั้งกำหนดกฎระเบียบที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อไม่ให้มีการใช้อำนาจตามอำเภอใจละเมิดสิทธิในชีวิต  ร่างกายของผู้ใต้บังคับบัญชา

    4.      ให้รัฐบาลทำการภาคยานุวัติและออกกฎหมายต่อต้านการซ้อมทรมานหรือการประติบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม และที่เป็นการย่ำยีศักดิ์ศรี โดยเร็ว เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับการลงโทษ  และครอบครัวผู้เสียหายได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมต่อไป

ด้วยความเคารพในสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

…………………………..

…………………………….

TAG

RELATED ARTICLES