[:th]CrCF Logo[:]

มารดา-ภรรยา รต.สนาน ทองดีนอก ยื่นฟ้องแพ่งกองทัพบก จากเหตุการณ์เสียชีวิตของ รต.สนาน ระหว่างการฝึกทหาร

Share

เผยแพร่วันที่ 6 มิถุนายน 2559 (เพิ่มเติม)

ใบแจ้งข่าว มารดา และภรรยาร้อยตรีสนาน ทองดีนอก ยื่นฟ้องแพ่งต่อกองทัพบก จากเหตุการณ์เสียชีวิตของสามีในระหว่างการฝึกว่ายน้ำ

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ศาลแพ่งรัชดาเวลา 15.30 นางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์ ภรรยาร้อยตรีสนาน ทองดีนอกและทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรมจะไปยื่นฟ้องคดีละเมิด โดยคดีนี้นางหวาน ทองดีนอก โจทก์ที่ 1 มารดาและนางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิต โจทก์ที่ 2 ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของร้อยตรีสนาน ทองดีนอก ได้ร่วมกันยื่นฟ้องแพ่งกองทัพบก จำเลยในข้อหาละเมิด เพื่อเรียกค่าเสียหาย ตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จากเหตุการณ์เสียชีวิตของร้อยตรีสนานในระหว่างการฝึกว่ายน้ำ

ศาลแพ่งได้รับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ. 2580/2559 ศาลนัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ที่ห้องพิจารณา 517

เหตุในคดีนี้สืบเนื่องจากร้อยตรีสนาน ทองดีนอก ได้เข้ารับการฝึกว่ายน้ำในหลักสูตรมหาดเล็กรักษาพระองค์(UKBT) รุ่นที่ 11 ในหน่วยฝึกกรมทหารราบที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ กำหนดระยะเวลาการฝึกระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ได้จัดให้มีช่วงระยะเวลาที่ผู้เข้ารับการฝึกต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการว่ายน้ำ โดยในระหว่างการฝึกทดสอบความสามารถในการว่ายน้ำ มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกองทัพบกเป็นครูฝึกและมีหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลการฝึก

ในวันเกิดเหตุเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ในระหว่างการฝึกว่ายน้ำตามหลักสูตร ร้อยตรีสนานได้ถูกบังคับให้ว่ายน้ำเกินกำลังความสามารถที่ร่างกายจะทนได้ โดยให้ฝึกว่ายน้ำไป-กลับภายในสระว่ายน้ำโดยไม่มีการหยุดพักหลายสิบรอบและเป็นเวลานาน จนเป็นเหตุให้ร้อยตรีสนานจมลงไปในก้นสระเป็นเวลานานจนขาดอากาศหายใจ โดยที่ครูฝึกซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้ารับการฝึก แต่กลับปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ในคำฟ้องคดีแพ่งดังกล่าวระบุว่าการเสียชีวิตของร้อยตรีสนานดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของครูฝึก ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใต้บังคับบัญชาของจำเลย ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

“ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา เราไม่ได้รับความเป็นธรรม และได้ร้องเรียนหลายหน่วยงาน กระทรวงกลาโหม กองทัพบก ตำรวจเจ้าของท้องที่ ตำรวจนครบาล อีกทั้งยังไม่ทราบว่ามีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตระหว่างการฝึกของรต.สนานหรือไม่ ถ้ามีเราก็ไม่ได้รับการแจ้งผลการสอบ เราเชื่อว่าถ้าไม่จงใจหรือประมาทเลินเล่อ รต.สนานที่มีร่างกายแข็งแรงย่อมจะไม่เสียชีวิตระหว่างการฝึกอย่างแน่นอน” นางธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์ ภรรยา กล่าว

โดยคดีดังกล่าว เจ้าหน้าที่ครูฝึกเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของกองทัพบก เป็นผู้ทำละเมิดอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐต้องเป็นผู้รับผิด ต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนั้นได้กระทำไป ทำให้นางสาวธัญญารัตน์ ผู้เสียหายในเหตุการณ์นี้ยื่นฟ้องแพ่ง ในข้อหาละเมิด เพื่อเรียกค่าเสียหาย ตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กับ กองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของครูฝึกดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: นายปรีดา นาคผิว ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 089-6222474