[:th]CrCF Logo[:]

ใบแจ้งข่าว :การพบปะเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมานจชต.ปี 2557-2558

Share

13214932_1212987928712506_1802985030_o

2016_05_15 ใบแจ้งข่าว การติดตามตรวจสอบรายงานการทรมาน3

ใบแจ้งข่าว

การพบปะเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการตรวจสอบ

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมานจชต. ปี 2557-2558

ปัตตานี, เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559  ได้มีการพูดคุยระหว่างตัวแทนคณะจัดทำรายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม จชต. ปี 2557-2558 และคณะทำงานฝ่ายกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กอรมน.ภาค 4 ร่วมด้วยตัวแทนศูนย์สันติวิธี กอรมน.ภาค 4   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องการดำเนินการต่อเนื่องจากการเผยแพร่รายงานและการดำเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องการทรมานที่เผยแพร่ปี 2559

ผู้แทนกอรมน.ภาค 4 ได้ให้ข้อมูลว่าการนำเสนอรายงานโดยระบุเพียงว่าเป็นการสัมภาษณ์จากบุคคลเพียงคนเดียวที่อ้างว่าถูกกระทำการทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมนำมารวบรวมและรายงานต่อสาธารณะสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานทั้งในประเทศและในทางระหว่างประเทศ เป็นการกล่าวอ้างข้อมูลฝ่ายเดียวโดยไม่มีการตรวจสอบอีกทั้งไม่มีการสอบถามจากพยานอื่นๆแต่อย่างใด   อีกทั้งรายงานไม่ได้ระบุรายชื่อ สถานที่ วันเวลาที่อ้างอิง ทำให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไม่สามารถติดตามดำเนินการได้  ในรายงานมีการบรรยายผลกระทบจากการทรมานทั้งทางด้านจิตใจต่อบุคคล ชุมชนและสังคม  โดยทางกอรมน.ได้รับเรื่องร้องเรียนเดือนมกราคม 2559 และกำลังดำเนินการตั้งอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบแต่รายงานเผยแพร่ต่อสาธารณะไปเสียก่อนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ทำให้เกิดความเสียหายไปมากมาย

ทางคณะจัดทำรายงานได้ให้ข้อมูลว่า รายงานฉบับดังกล่าวเป็นรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้เสียหายตามวัตถุประสงค์ของ UN Voluntary Fund for Torture Victim ที่ให้ทุนในการทำงาน โดยเป็นการขอตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รวบรวมมาจากการสัมภาษณ์ผู้เสียหายจากการทรมานจำนวน 54 ราย พบว่าเป็นผู้เสียหายจากการทรมานระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในปีพ.ศ.2558 จำนวน 15 รายและในปี 2557 จำนวน 17 ราย และเหตุการณ์ระหว่างปี 2547-2556 จำนวน 21 ราย รวม 54 ราย วิธีการดำเนินการคือการสอบถามตามแบบสอบถาม Proxy  Medical Evaluation เพื่อบันทึกผลกระทบจากการทรมานทางด้านร่างกายและจิตใจ ตามหลักการ Istanbul Protocol เนื่องจากการทรมานนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ปิดลับ เหตุร้องเรียนเกิดขึ้นระหว่างผู้กระทำและผู้ถูกกระทำเท่านั้น  การควบคุมตัวบุคคลเป็นระยะเวลายาวนานติดต่อกันเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ และ ข้อจำกัดในการเข้าถึงบุคคลในสถานที่ควบคุมตัว ทั้งโดยญาติ บุคคลภายนอก หรือแพทย์ ทนายความ หน่วยงานที่เป็นอิสระ เป็นต้น

 

 

การพูดคุยได้ข้อสรุปว่า (1) การทรมานเป็นข้อห้ามไม่ว่าจะสถานการณ์ใดใด (2) วัตถุประสงค์ของการเผยแพร่รายงานเพื่อให้เกิดการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการนำไปสู่การป้องกันและการเยียวยาผู้เสียหายจากการทรมาน  (3) ประเด็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงรายกรณีนั้นทางกอรมน.รับข้อเสนอของคณะจัดทำรายงานฯว่าจะจัดตั้งคณะทำงานทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนให้สอดคล้องกับหลักการสอบสวนสากลที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจสภาพจิตใจและความปลอดภัยของผู้เสียหายจากการทรมานด้วย ทั้งนี้คณะจัดทำรายงานได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของผู้เสียหายจำนวน 4 รายใน 54 ราย และอีกสองรายที่เกิดขึ้นใหม่ให้ทางกอรมน.ที่รับผิดชอบตรวจสอบแล้ว (4) ทางกอรมน.ภาค 4 มีมาตรการหลายด้านที่ทางหน่วยงานฯได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อการป้องกันการทรมานและขอความร่วมมือให้จัดส่งเรื่องร้องเรียนเพื่อการตรวจสอบก่อนการเผยแพร่สาธารณะ (5) โดยมีการนัดพบเพื่อติดตามความก้าวหน้าต่อไปในวาระหน้า ซึ่งมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนระหว่างกันเพื่อการประสานงานในกรณีมีเร่งด่วนด้วย โดยทางคณะจัดทำรายงานฯได้ขอให้ทางราชการคุ้มครองนักสิทธิมนุษยชนและผู้เสียหายที่ร้องเรียนเรื่องการทรมานด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อัญชนา  หีมมีหน๊ะ  กลุ่มด้วยใจ Tel. 081-8098609

พรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม Tel. 086-7093000

นูรฮายาตี   สาเมาะ องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี Hap  Tel. 098-0495491

TAG

RELATED ARTICLES