บทความว่าด้วยการค้นหานายเด่น คำแหล้ และการอุ้มหายในสังคมไทย

Share

บทความว่าด้วยการค้นหานายเด่น คำแหล้ และการอุ้มหายในสังคมไทย เราต้องไม่ยอมให้การบังคับให้สูญหายเป็นเครื่องมือของรัฐ ในการคุกคามนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน

1. นายเด่น ถูกทำให้หายไป ไม่ได้เป็นอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือการหายไปกับยานพาหนะ (ที่อาจประสบอุบัติเหตุเช่น รถจมน้ำ ตกเหวลึก)
2. หากพิจารณาถึงมูลเหตุจูงใจ น่าจะวิเคราะห์ว่าเป็นการกระทำของเอกชน (ขัดแย้งส่วนตัว) หรือเป็นการกระทำของรัฐ
– เหตุส่วนตัวมีแรงจูงใจอะไรบ้าง
– เหตุที่เป็นความขัดแย้งกับรัฐมีแรงจูงใจอะไรบ้าง
3. ข้อสังเกต เอกชนต้องมีอิทธิพลมากจึงใช้วิธีการซ่อนศพหรือบังคับให้สูญหาย เอกชนไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ต้องมีองค์กรรัฐ (ใกล้ชิดกับรัฐ) อยู่เบื้องหลังถ้าผ่านมาถึงข้อสาม เอกชน (ความขัดแย้งส่วนตัว) ไม่มีอิทธิพลหรือมีแรงจูงใจสูงมาก ก็เป็นการบังคับให้สูญหายแล้วหรือไม่ เพียงยังไม่สามารถหาจุดเชื่อมโยงที่ชัดเจน ดังนี้การสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นกลาง อย่างรวดเร็วเร่งด่วนจึงสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง หากต่อมาพบว่าเป็นการกระทำโดยเอกชน (ความขัดแย้งส่วนตัว) ข้อกล่าวหา/ข้อสงสัยว่าเป็นการกระทำของรัฐก็จะตกไป

รัฐมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนอย่างจริงจัง

4. การค้นหาว่านายเด่นไปไหนโดยการค้นศพ (ถ้าเชื่อว่ามีการทำให้ตาย ด้วยความเคารพต่อญาติ และเพื่อนๆ) จึงไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์เดียวของการทำงานเรื่องการบังคับให้นายเด่นสูญหาย
5. ผลการบังคับให้นายเด่นสูญหายนั้นมันเป็นการคุกคามทั้งเครือข่ายที่ดินที่ทำงานเหมือนกับหรือใกล้เคียงกับนายเด่น เราทุกคนน่าจะรู้สึกถึงความหวาดกลัวนี้ได้

การบังคับให้สูญหาย เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงที่สุด
การบังคับให้สูญหาย สร้างความหวาดกลัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราต้องไม่ยอมให้การบังคับให้สูญหายเป็นเครื่องมือของรัฐในการคุกคามนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
การติดตามค้นหานายเด่น คำแหล้ ยังคงดำเนินต่อไป

ความหมายของคำว่า “การบังคับให้สูญหายโดยรัฐ” หมายถึง
1. จับกุม คุมขัง ลักพา หรือกระทำการด้วยประการใดใดที่เป็นการลิดรอนเสรีภาพในร่างกายบุคคล
2. เป็นการกระทำโดย จนท. รัฐ หรือบุคคล กลุ่มบุคคลที่ได้รับคำสั่ง สนับสนุน รู้เห็นเป็นใจของ จนท. รัฐ
3. มีการปฏิเสธว่ามิได้มีการจับกุม คุมขัง ลักพา หรือกระทำการใดใดที่เป็นการลิดรอนเสรีภาพในร่างกาย
4. หรือมีการปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลนั้น

สถานการณ์การละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกายในรูปแบบการทรมาน/บังคับให้สูญหาย มีความรุนแรงมาก และถ้าเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบอาจหมายถึงการกระทำที่เป็นอาชญกรรมต่อมนุษยชาติที่ส่งผลต่อ

– หลักนิติรัฐ นิติธรรม
– หลักการตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายไทย
– หลักสิทธิมนุษยชน
– ส่งผลต่อสังคม เช่น การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนา
– มากกว่าเรื่องกฎหมายเท่านั้น เป็นเรื่องของศีลธรรมและความเป็นมนุษย์ผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และบุคคล
– ญาติของผู้สูญหายถือว่าเป็นเหยื่อของการทรมานด้วย

Exit mobile version