คำแปล ข้อกำหนดแมนเดลา – Mandela Rules ปี 2558

un

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ ข้อกำหนด 122 ข้อ

ภาษาไทย MANDELA-RULES- 2016 Thai คำแปล

ภาษาอังกฤษ ต้นฉบับ mandela rules resolution

เอกสารองค์การสหประชาชาติ  E/CN.15/2015/L.6/Rev.1

ภาคผนวก

ข้อกำหนดขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) (ข้อกำหนดแมนเดลา – Mandela Rules) ปี 2558

ข้อสังเกตเบื้องต้น

ข้อสังเกตเบื้องต้น 1

 

         ข้อกำหนดต่อไปนี้ไม่ประสงค์จะบรรยายอย่างละเอียดถึงระบบการราชทัณฑ์ที่จะใช้เป็นต้นแบบของระบบราชทัณฑ์แต่อย่างใด   หากเป็นการแสดงให้เห็นฉันทามติทั่วไปของความคิดร่วมสมัย และองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับระบบที่มีความพอเพียงมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อกำหนดสิ่งที่ถือเป็นหลักการและการปฏิบัติที่ดีอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและการบริหารงานเรือนจำ

 

ข้อสังเกตเบื้องต้น 2

 

  1. เมื่อคำนึงถึงความแตกต่างกันมากมาย ทางด้านกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์ในโลก ข้อกำหนดนี้ ย่อมจะใช้ปฏิบัติไม่ได้ทุกข้อ ทุกแห่งและทุกเวลา แต่ควรใช้เพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดความพยายามช่วยกันนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อขจัดปัญหายุ่งยากทางปฏิบัติต่างๆในด้านการนำไปใช้ ในด้านความรู้ที่เป็นที่มาของข้อกำหนดนี้โดยรวม ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขขั้นต่ำที่สหประชาชาติได้ให้การยอมรับว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เหมาะสม

 

  1. ในอีกแง่หนึ่ง ข้อกำหนดนี้ครอบคลุมแนวคิดที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีจุดประสงค์เพื่อกีดกั้นการทดลองหรือการปฏิบัติรูปแบบอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การทดลองหรือการปฏิบัตินั้นควรสอดคล้องกับหลักการและมุ่งตอบสนองเป้าประสงค์ที่สะท้อนมาจากข้อบทในข้อกำหนดนี้โดยรวม ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีเหตุผลที่หน่วยงานบริหารงานราชทัณฑ์กลางอาจเห็นชอบต่อการปฎิบัติที่แตกต่างออกไปจากข้อกำหนดนี้หากเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อกำหนดนี้

 

ข้อสังเกตเบื้องต้น 3

 

  1. ส่วนที่หนึ่ง ของข้อกำหนดว่าด้วยการบริหารงานทั่วไปในทัณฑสถาน และเป็นข้อกำหนดที่ใช้แก่ผู้ต้องขังทุกประเภท ทั้งในคดีอาญาหรือในคดีแพ่ง ไม่มีการพิจารณาคดี หรือผู้ต้องขังคดีเสร็จเด็ดขาด รวมทั้งผู้ต้องขังตาม “มาตรการเกี่ยวกับความมั่นคง” หรือมาตรการในการแก้ไขที่เป็นคำสั่งของผู้พิพากษา
  2. ส่วนที่สอง ประกอบด้วยข้อกำหนดที่นำมาใช้เฉพาะกรณีพิเศษในแต่ละส่วน อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดตามหมวด ก ซึ่งใช้กับผู้ต้องขังที่ต้องคำพิพากษาของศาลแล้วนั้น ย่อมจะใช้ได้อย่างเท่าเทียมกันกับผู้ต้องขังประเภทอื่นที่กล่าวถึงในหมวด ข ค และ ง แต่ทั้งนี้กรณีจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดที่ใช้โดยตรงผู้ต้องขังเหล่านี้แต่ละประเภท และต้องนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของพวกเขา

 

ข้อสังเกตเบื้องต้น 4

 

  1. ข้อกำหนดดังกล่าวนี้ไม่ได้มุ่งที่จะวางกฎระเบียบการบริหารงานสำหรับเยาวชน เช่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์อบรมฟื้นฟูเยาวชน แต่โดยทั่วไปข้อกำหนดในส่วนที่ 1 นี้ ก็อาจนำไปใช้ปฏิบัติในสถานที่เหล่านี้ได้

 

  1. ผู้ต้องขังเยาวชน อย่างน้อยที่สุด ก็ควรจะรวมถึงบุคคลทุกคนที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลคดีเด็กและเยาวชน ซึ่งตามกฎแล้วไม่ควรมีการพิพากษาลงโทษจำคุกผู้ที่เป็นเยาวชน

 

. บุคคลที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวโดยไม่มีข้อกล่าวหา

ข้อกำหนด 122

         โดยไม่เป็นการเสียหายต่อข้อบทที่ 9 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR)[1] บุคคลที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวโดยไม่มีข้อหาย่อมได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในส่วนที่ I และ II หมวด ค ของข้อกำหนดนี้ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ II หมวด ก ของข้อกำหนดนี้ โดยให้นำมาใช้ กรณีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มผู้ถูกควบคุมตัวประเภทนี้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้จะต้องไม่นำมาตรการที่ใช้ในการปรับทัศนคติหรือการฟื้นฟู ซึ่งไม่มีความเหมาะสมด้วยประการใดๆทั้งสิ้นสำหรับบุคคลที่ยังไม่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาใดๆ

 

[1] โปรดดู มติข้อ 2200 A (XXI), ภาคผนวก

 

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง