[:th]CrCF Logo[:]

รายงานสถานการณ์การทรมานในปัตตานี 2557-2558

Share

รายงานทรมานปัตตานี 2557-2558 (1)

ชื่อ รายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี ในจังหวัดชายแดนใต้ ปึ 2557-2558

รายงานเล่มนี้ นำเสนอประเด็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและศาสนา อันเป็นปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ที่มีประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งตั้งแต่เมื่อครั้งอาณาจักรสยามมาทำสงครามกับอาณาจักรปัตตานี โดยอาณาจักรสยามได้เอาอาณาจักรปัตตานีและอาณาจักรมุสลิมมลายูในพื้นที่ภาคใต้เป็นประเทศราช

โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนจะผนวกดินแดนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม ในปี พ.ศ. 2445 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะที่ดินแดนอื่นๆ ในแหลมมลายูทางใต้ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้เกิดกลุ่มเคลื่อนไหวต่อสู้รัฐไทยเพื่อเอกราชหรือสิทธิในการปกครองตนเองเพื่อสถาปนา “รัฐปัตตานี” เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การต่อต้านขัดขืนการปกครองของรัฐไทยโดยกลุ่มขบวนการเอกราช และการควบคุมปราบปรามโดยรัฐไทย ได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอยู่เป็นระยะๆ โดยเฉพาะเมื่อการปกครองของรัฐไทย หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในความอ่อนไหวทางด้านเชื้อชาติ ศาสนาในพื้นที่ดังกล่าว

รายงานเล่มนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งชุดข้อมูลสำคัญที่รายงานปัญหาการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ และศาสนา ซึ่งนำไปสู่ความรุนแรงในพื้นที่ที่ไม่สามารถหาบทสรุปและข้อยุติในการใช้ความรุนแรงได้ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ในฐานะองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่ทำงานในประเด็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และเพศสภาวะที่หลากหลาย จึงขอนำเสนอรายงานเล่มดังกล่าว เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับผู้คนทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงการใช้ความรุนแรงในบริบทของรัฐ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ด้วยวิธีการสันติวิธี

12714343_1150322058312427_282817634_n

TAG

RELATED ARTICLES