[:th]CrCF Logo[:]

เปิดคู่มือการทำความเข้าใจเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จัดพิมพ์โดย กสม.

Share

คู่มือการทำความเข้าใจเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จัดพิมพ์โดยกสม

คำนำ

คู่มือการทำ ความเข้าใจเรื่อง สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองจึงเป็น อีกหนึ่งความพยายามของคณะผู้จัดทำ  ซึ่งประกอบด้วย ปรีดา ทองชุมนุม เกศริน เตียวสกุล อัจจิมา เมืองวงษ์ ตลอดจนผู้ให้ภาพประกอบ ที่เห็นตรงกัน ในการขยายแนวคิดและหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนในภาพรวมเชื่อมโยง ระหว่างหลักนิติรัฐ นิติธรรม ประชาธิปไตย สู่การบังคับใช้กฎหมายตามแนว สิทธิมนุษยชน ในการทำ งานตามกลไกตรวจสอบสิทธิมนุษยชนระดับชาติระดับ ภูมิภาค และระดับนานาชาติบทบาทของภาคประชาสังคมในการต่อสู้พิทักษ์ สิทธิร่วมกับกลไกติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชน ดังกล่าว

เนื้อหาของหนังสือส่วนใหญ่มาจากหนังสือ “สิทธิของเรา สิทธิมนุษยชน” ของ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งอาเซียน ตีพิมพ์เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะอนุ- กรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติต้องขอบพระคุณต่อสถาบันและบุคคลทุกท่านที่มีส่วนในการออก หนังสือคู่มือเล่มนี้ไว้ณ ที่นี้ด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “คู่มือการทำ ความเข้าใจเรื่อง สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง” จะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้กับสังคมไทยในการ สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองเรื่องของ“สิทธิ”ของมนุษย์ ของพลเมือง ศักดิ์ศรี ความเป็นคน การไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ยอมรับสิทธิในการกำ หนดเจตจำ นงของตน อย่างแท้จริงได้ในอนาคตอันใกล้นี้

น.พ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘

Original link

http://library.nhrc.or.th/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%CA%D3%B9%D1%A1%A7%D2%B9%A4%B3%D0%A1%C3%C3%C1%A1%D2%C3%CA%D4%B7%B8%D4%C1%B9%D8%C9%C2%AA%B9%E1%CB%E8%A7%AA%D2%B5%D4

 

 

 

TAG

RELATED ARTICLES