เปิดตัวรายงานและการสร้างการตระหนักรู้การป้องกันการทรมาน ในพื้นที่จชต.

โครงการและกำหนดการโครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทรมาน 10.2.2016- ฉบับเผยแพร่ ห้องประชุมเช็คดาวุด วอส

Poster เปิดตัวรายงานทรมาน 59

ผู้เสียหายจากการทรมานมีทั่วโลก และในประเทศไทยก็มีผู้เสียหายจากการทรมานทั้งที่ได้มีการจดบันทึกและทั้งที่ไม่มีการจดบันทึกข้อเท็จจริงไว้หลายราย ในปัจจุบันการทรมานในหลายประเทศยังไม่เป็นความผิดอาญา รวมทั้งในประเทศไทยด้วย โดยกฎหมายได้กำหนดแต่เพียงว่าถ้อยคำหรือพยานหลักฐานใดๆ ที่ได้มาจากการใช้กำลังบังคับขู่เข็ญให้ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหา หรือสารภาพ ศาลจะไม่รับฟังเป็นพยานหลักฐานเท่านั้น อีกทั้งขณะนี้ประเทศไทยไม่มีมาตรการทั้งทางกฎหมายและทางปฏิบัติในการป้องกันและยุติการทรมานที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งไม่มีการฟื้นฟูเยียวยาทางด้านร่างกายและจิตใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทรมาน นอกจากนี้ความเข้าใจเรื่องทรมานยังคงอยู่ในวงจำกัด แต่ยังไม่เป็นที่รับรู้ในกลุ่มประชาชนทั่วไป  ความเข้าใจในประเด็นนี้ย่อมจะทำให้ทั้งประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญถึงการต่อต้านการทรมาน และให้เกิดความตระหนักร่วมกันในการป้องกันและยุติการทรมานในประเทศไทยและในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

สำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและองค์กรเครือข่ายได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ที่เคยถูกจับกุมและควบคุมตัว ว่าถูกกระทำทรมาน หรือถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี หลายกรณีด้วยกัน  ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มด้วยใจ องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อเหยื่อการทรมานแห่งสหประชาชาติ (United Nations Fund for Victims of Torture) มาตั้งแต่ปี 2556 จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลและให้ความช่วยเหลือเหยื่อจากการทรมานฯ เบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดเสียหายทั้งทางกายและจิตใจ ฟื้นฟูและสนับสนุนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิม ทั้งเพื่อเป็นข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ ให้ดำเนินการทั้งในทางนโยบาย กฎหมาย และการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทรมาน และการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี

ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และภาคีร่วม จึงได้จัดทำรายงานปี 2558-2559 เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีเข้าใจถึงปัญหาของการกระทำทรมานฯ  ผลกระทบที่เกิดจากการกระทำทรมานฯ และการแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันการทรมานฯ โดยจัดกิจกรรมเปิดตัวรายงานและเสวนาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00-16:00 น ณ ห้องเชคดาวุด ตึกวิทยาลัยอิสลาม (ตึกวอส.เก่า) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี

%d bloggers like this: