โครงการส่งเสริมความเข็มแข็งของประชาชนในเรื่องที่ดินป่าไม้

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ