[:th]CrCF Logo[:]
การต่อต้านการทรมาน

รายชื่อผู้ที่เสียชีวิต ในระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่ 2550-2558

Share

ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีต่ออนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม มาตรการหนึ่งที่คณะกรรมการการต่อต้านการทรมานได้เสนอแนะต่อรัฐบาลไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 เกี่ยวกับการตรวจสอบ และการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังในย่อหน้าที่ 24 ว่า คณะกรรมการสังเกตว่า หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานสามารถเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังได้ รวมทั้งองค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ เมื่อมีการร้องขอ และได้รับอนุญาตก่อน คณะกรรมการตั้งข้อสังเกตว่าถ้อยแถลงของคณะผู้แทนของประเทศไทยแสดงความหวังว่า จะดำเนินการภาคยานุวัติพิธีสารเลือกรับ OPCAT ภายในปี พ.ศ. 2557 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการยังคงห่วงใยว่า ยังขาดการตรวจสอบสถานที่คุมขังทุกประเภทและทั้งหมดอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระ (ข้อ 2, 11 และ ข้อ 12)

ประเทศไทยได้รับข้อเสนอแนะจากยูเอ็นให้ (ก) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งโดยการตรวจเยี่ยมปกติ และการตรวจเยี่ยมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการตรวจสอบระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ ที่เป็นอิสระ การตรวจสอบยังรวมถึงการตรวจสอบจากองค์กรเอกชน เพื่อป้องกันการทรมาน และการประติบัติและการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (ข) นำเสนอข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมเผยแพร่สู่สาธารณะ และติดตามผลของระบบการตรวจสอบดังกล่าว (ค) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เวลา และระยะเวลา การตรวจสอบ รวมถึงการตรวจเยี่ยมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ตามสถานที่ที่ทำให้สูญสิ้นเสรีภาพ ตลอดจนข้อค้นพบและการติดตามผลของการตรวจเยี่ยมดังกล่าว (ง) ให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี และจัดตั้งกลไกป้องกันแห่งชาติ

รายชื่อผู้ที่เสียชีวิตในระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่ 2550-2558 ข้อมูลจากสื่อมวลชน และการบันทึกของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

 1. นายอัสฮารี สะมะแอ เสียชีวิต 22 กรกฎาคม 2550 เสียชีวิต
 2. นายสุไลมาน แนซา เสียชีวิตในที่ศูนย์เสริมสร้างความสมานฉันท์ (ศสฉ.) ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553
 3. อิหม่ามยะพา กาเซ็ง เสียชีวิต 21 มีนาคม 2551 ที่ค่ายเฉพาะกิจ 30 วัดสวนธรรม จังหวัดนราธิวาส
 4. นายอุทัย คงหา เสียชีวิต 19 พฤษภาคม 2553 ผู้ต้องหาคดีเผาศาลากลางจังหวัด มหาสารคาม
 5. พลทหารวิเชียร เผือกสม เสียชีวิต 5 มิถุนายน 2554 เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ถูกส่งตัวมารักษาจากค่ายปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส
 6. นายกรองกมล ขังศิริ อายุ 28 ปี เสียชีวิต วันที่ 1 กันยายน ที่เรือนจำจังหวัดสระแก้ว กรณีมีการรุมทำร้าย
 7. นายอับดุลอาซิส สาและ เสียชีวิต 15 ตุลาคม 2556 ภายหลังการถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง กรณีบ้านน้ำดำ จ.ปัตตานี
 8. พลทหารสมชาย ศรีเอื้องดอย เสียชีวิต 29 มกราคม 2557 ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ หลังถูกส่งตัวมารักษาจากค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่
 9. นายกฤษณะ จึงเจริญ อายุ 27 ปี เสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคม 2557 ที่ทัณฑสถานกักขังกลาง จ. ปทุมธานี
 10. นายไพสิฐ จันทร์ศิริ อายุ 27 ปี เสียชีวิตที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเรือนจำกลางคลองไผ่ จ. นครราชสีมา
 11. นายสุรกริช ชัยมงคล เสียชีวิต 28 สิงหาคม 2557 เสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ผู้ต้องหาคดียิงนายสุทิน ธราทิน
 12. ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิต 7 มิถุนายน 2558 เสียชีวิตระหว่างการฝึก
 13. นายปรากรม วาวุณประภา เสียชีวิต 24 ตุลาคม 2558 เสียชีวิตที่ค่ายมทบ. 11 เรือนจำพิเศษนครชัยศรี
 14. หมอหยอง สุริยัน สุจริตพลวงศ์ เสียชีวิต 7 พฤศจิกายน 2558 เสียชีวิตที่ค่ายมทบ. 11 เรือนจำพิเศษนครชัยศรี
 15. นายอับดุลลายิ ดอเลาะ เสียชีวิต 4 ธันวาคม 2558 ศูนย์เสริมสร้างความสมานฉันท์ (ศสฉ.) ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี