YvR-nOJI7UkHKEupX0Z4JIRxo4IMkBe8A6Oo_W-PiR0

สรุปการบรรยายของ  Mrs Charu Lata Hogg  ผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผนขององค์กร Child Soldier international

องค์กร Child Soldier international เป็นหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แม้จะมีบริบทกฎหมายระหว่างประเทศแต่ก็การทำงานของเราก็เคารพกฎหมายในประเทศ ประเทศไทยรับรองกฎหมายสากลระหว่างประเทศ หลายฉบับ และให้ความสำคัญกับเรื่องคุ้มครองเด็ก แม้สถานการณ์การเมืองของแต่ละประเทศเป็นไปในบริบทใดก็ตาม CRC พิธีสารเลือกรับ OPAC ยืนยันว่าเป็นอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน

ในมาตราของ OPAC ระบุไว้ในหลักการ คุ้มครอง ปกป้องและห้าม เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การสู้รบ กฎหมายระหว่างประเทศไทยมีพันธกรณีเมื่อรัฐภาคีได้ทำการลงนาม OPAC พูดถึงหน้าที่และภาระของรัฐที่จะต้องมีมาตรการ ป้องกัน ติดตาม คุ้มครองไม่ให้เด็กเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้ง เพื่อไม่ให้เด็กเข้าไปอยู่ในสถานการณ์การสู้รบ

อ่านต่อที่ บันทึกการประชุม Child Soldiers International 22 พย 58 public part 1 (final)