[:th]CrCF Logo[:]

UN HR System: ความเข้าใจเรื่องการเขียนรายงานต่ออนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ _ Treaties Body_ CERD

Share

un system

Download  Power point ภาษาไทยได้ที่ CERD_Reporting_Mechanism_for UN training

ความเข้าใจเรื่องการเขียนรายงานต่อคณะกรรมการอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

  • ที่มาของคณะกรรมการชุด CERD
  • บทบาทของอนุกรรมการฯ
  • รายงานรัฐและการเขียนรายงานคู่ขนาน

TAG

RELATED ARTICLES