[:th]CrCF Logo[:]

แถลงการณ์ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ปิดเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี เรียกร้องการถ่วงดุลตรวจสอบ

Share

IMG_0045-1

เผยแพร่วันที่ 25 ตุลาคม 2558

2015-10-25 CrCF statement close- military prison _

แถลงการณ์ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ปิดเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี

เรียกร้องการถ่วงดุลตรวจสอบ

เนื่องจากเมื่อวันที่  8 กันยายน 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 314/2558  เรื่องกำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี กรณีที่ระบุว่าเป็นสถานที่คุมขังผู้ต้องขังประเภทมีเหตุพิเศษ ที่ไม่ควรจะรวมคุมขังอยู่กับผู้ต้องขังอื่น โดยสถานที่คุมขังดังกล่าวเป็นเรือนจำที่อยู่ในพื้นที่ พัน.ร.มทบ. 11 ถนนพระรามที่ 5 กรุงเทพ มีพื้นที่อยู่ในค่ายทหาร แต่ปรากฎว่าเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พบว่าพ.ต.ต. ปรากรม  วารุณประภาผู้ต้องขังระหว่างสอบสวนในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ที่ได้รับตัวไว้ควบคุมตามหมายขังของศาลทหารกรุงเทพตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม เสียชีวิตจากการผูกคอตัวเองกับลูกกรงห้องขังภายในเรือนจำชั่วคราวดังกล่าว

การดำเนินกระบวนการยุติธรรมในคดีที่มีความผิดร้ายแรงและมีลักษณะพิเศษมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้  ระบบยุติธรรมของไทยที่ได้พัฒนาปรับปรุงให้มีความทัดเทียมสากลและเคารพหลักนิติรัฐมาตลอดนั้นกลับถูกทำลายโดยข้ออ้าง“กรณีพิเศษ”โดยการแจ้งความ จับกุม ควบคุมตัว และการพิจารณาคดีโดยหน่วยงานเดียวกัน  ความเป็นอิสระขององค์กรในการอำนวยความเป็นธรรมได้รับการพัฒนาเพื่อให้การทำงานของตำรวจ อัยการ ศาล มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีกลไกสิทธิมนุษยชนทั้งในตัวบทกฎหมายและในทางปฏิบัติโดยเน้นเรื่องการถ่วงดุลอำนาจเพื่อนำมาซึ่งการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม  นอกจากนี้ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติอื่นหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีขององค์การสหประชาชาติตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 ซึ่งมีข้อห้ามเด็ดขาดในเรื่องการทรมาน ไม่ว่าจะกรณีใดใด ทั้งการก่อการร้าย การปราบปรามยาเสพติด การก่อความไม่สงบ ทั้งนี้หมายรวมถึงคดีที่มีความอ่อนไหวในสังคมไทยเช่นในกรณีมาตรา 112

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีความเห็นและข้อเรียกร้องต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้

  1. ขอให้ปิดเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรีเนื่องจากไม่มีความพร้อมและไม่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้ควบคุมตัวบุคคลในคดีการเมืองในเรือนจำปกติโดยจัดให้มีแดนควบคุมเฉพาะ  แม้จะมีคำสั่งให้เป็นสถานที่คุมขังตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรมแต่การบริหารจัดการที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ  ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งสถานที่ตั้งเรือนจำอยู่ในเขตทหาร จนทำให้มีเหตุกังขาถึงสาเหตุการตายของผู้ต้องขังคนสำคัญรายนี้
  2. ปรากฎในการแถลงข่าวของกรมราชทัณฑ์ว่า มีการขังเดี่ยวผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว ซึ่งขัดกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน โดยห้ามไม่ให้มีการขังเดี่ยวผู้ต้องขังใดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังคดีทางการเมือง
  3. กรณีดังกล่าวตามที่ระบุว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น คณะกรรมการชุดนี้ต้องมีความเป็นกลางมีความน่าเชื่อถือเพื่อตรวจสอบการเสียชีวิตให้กระจ่าง รวมทั้งจัดให้มีการผ่าชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุการตายทางนิติเวช การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และมีการไต่สวนการตายอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย หากพบว่าเป็นการกระทำความผิดทั้งทางอาญาหรือวินัยของผู้ใดต้องมีการนำตัวคนผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
  4. ทางราชการต้องเปิดโอกาสให้มีการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวทุกแห่งโดยหน่วยงานที่เป็นอิสระ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือองค์กรระหว่างประเทศเช่น OHCHR และ ICRC ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีและต้องปฏิบัติตาม
  5. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการตามคำมั่นสัญญาที่จะลงนามในพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามพิธีสาร OPCAT เพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวทุกแห่งได้ซึ่งจะเป็นการป้องกันการทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม  พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  02-6934939

TAG

RELATED ARTICLES