10 July 2015
OHCHR press briefing today on the deportation of Uighurs to China by Thailand:

“We are gravely concerned by the deportation to China yesterday of 109 people understood to be ethnic Uighurs — including some 20 women — by the Thai authorities. The 109 individuals, who were part of a larger group of more than 350, had been detained in very poor conditions at various immigration detention facilities across Thailand since March 2014, when they were apprehended after leaving China on their way to Turkey. Despite Turkey’s reported willingness to admit them to its territory, only 172 of the 350 were eventually allowed to go to Turkey in late June. Some 60 others remain in detention in Thailand.

The UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment has repeatedly expressed concern to the Thai authorities that the deportation of this group to China would amount to refoulement and put them at risk of being tortured or subjected to other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
The principle of non-refoulement is contained in Article 3 of the Convention against Torture and other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment to which Thailand is a party.

We strongly urge the Thai authorities to ensure the protection of the 60 individuals who remain in detention and ensure that no further deportation of individuals, including potential refugees and asylum seekers, are made to countries where there are substantial grounds to believe that they would face an imminent risk of grave human rights violations, including torture.

We also urge Thailand to monitor the return of this group and to do all in its power to ensure that they are treated in line with international human rights standards.

We call on the Chinese authorities to ensure that those extradited are treated in full conformity with the country’s human rights. We understand the Thai authorities have received diplomatic assurances from China that the people will be protected from harm, and urge both countries to ensure that this pledge is scrupulously observed.”

Statement by the Spokesperson of UN High Commissioner for Human Rights on the deportation of Uighurs

25580711-052807.jpg

ประเทศไทย

10 กรกฎาคม 2558

โฆษกประจำข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่ทางการไทยผลักดันบุคคลอย่างน้อย 10 0 คน รวมทั้งผู้หญิง 20 คน ซึ่งเข้าใจว่าเป็นชาวอุยกูร์กลับไปยังประเทศจีนโดยไม่สมัครใจ ชาวอุยกูร์จำนวน 10 0 คนนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชาวอุยกูร์มากกว่า 350 คน ที่ถูกควบคุมตัวในสภาพที่ย่ำแย่ในสถานที่คุมขังของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในหลายแห่งในประเทศ ตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคม 2557 เมื่อชาวอุยกูร์กลุ่มนี้ถูกจับกุมหลังจากออกจากประเทศจีนเพื่อเดินทางไปยังประเทศตุรกี แม้ประเทศตุรกีจะแสดงความเต็มใจที่จะรับชาวอุยกูร์กลุ่มนี้ไว้ในประเทศของตน แต่มีเพียง 172 คนจากกว่า 350 คนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางต่อไปยังประเทศตุรกีเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และยังมีชาวอุยกูร์อีกประมาณ 60 คนถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทย

ชาวอุยกูร์ที่ถูกผลักดันกลับโดยไม่สมัครใจกลุ่มนี้เผชิญความเสี่ยงอย่างสูงที่จะถูกทรมาน ซึ่งเป็นการละเมิดหลักการห้ามผลักดันกลับโดยไม่สมัครใจ ( non-refoulementprinciple) ซึ่งรับรองไว้ในมาตรา 3 ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ำยีศักดิ์ศรี ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก การส่งชาวอุยกูร์กลุ่มนี้กลับไปประเทศจีนทำให้ประเทศไทยละเมิดต่อพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้เสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติด้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ำยีศักดิ์ศรี แสดงความกังวลไปยังรัฐบาลไทยหลาย ๆ ครั้ง ว่าการผลักดันบุคคลกลุ่มนี้กลับไปประเทศจีนจะถือได้ว่าเป็นการผลักดันกลับโดยไม่สมัครใจและทำให้พวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกกระทำทรมานหรือได้รับการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี

เราขอเรียกร้องให้ทางการไทยให้หลักประกันว่าชาวอุยกูร์จำนวน 60 คน ที่ยังอยู่ในความควบคุมตัวของไทยจะได้รับการคุ้มครอง และประกันว่าจะไม่มีการผลักดันบุคคลกลับ รวมทั้ง ผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้ลี้ภัย และผู้แสวงหาที่พักพิงไปยังประเทศที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงรวมถึงถูกทรมาน

เราขอเรียกร้องให้ทางการไทยติดตามการผลักดันกลับบุคคลกลุ่มนี้และดำเนินการภายใต้อำนาจที่มีเพื่อประกันว่าบุคคลกลุ่มนี้จะได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

เราเรียกร้องให้ทางการจีนประกันว่าบุคคลกลุ่มนี้ที่ถูกส่งตัวข้ามแดนจะได้รับการปฏิบัติที่เป็นไปตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและอนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศเข้าพบบุคคลที่ถูกผลักดันกลับโดยไม่สมัครใจ

เรายังขอเรียกร้องให้ทางการจีนปล่อยตัวพวกเขาหรือตั้งข้อกล่าวหาต่อบุคคลโดยทันที ที่พบว่ามีหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าพวกเขาได้กระทำความผิดที่เป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศว่าเป็นคดีอาญา และคดีความดังกล่าวควรจะต้องถูกนำมาไต่สวนโดยเป็นไปตามหลักการระหว่างประเทศด้านการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม

จบ