[:th]CrCF Logo[:]
รังสิมันต์ โรม

แถลงการณ์ เรื่อง เรียกร้องให้สั่งไม่ฟ้องนักศึกษาทั้ง 14 คน เพราะการแสดงความคิดเห็นโดยสงบ และสันติไม่ใช่อาชญากรรม

Share

เผยแพร่วันที่ 5 กรกฎาคม 2558

แถลงการณ์ เรื่อง เรียกร้องให้สั่งไม่ฟ้องนักศึกษาทั้ง 14 คน เพราะการแสดงความคิดเห็นโดยสงบและสันติไม่ใช่อาชญากรรม

จากกรณีจับกุมกลุ่มนักศึกษา 14 คน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3/2558 และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ประกอบมาตรา 83 ปัจจุบันนักศึกษาทั้ง 14 คน ถูกฝากขังโดยอำนาจศาลทหารนั้น

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) เห็นว่านักศึกษาทั้ง 14 คนได้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมแสดงความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ คสช. และสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจภายหลังการรัฐประหารในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการชุมนุมแสดงความคิดเห็นโดยสันติวิธี ไม่มีการใช้ความรุนแรง และไม่มีพฤติการณ์หรือการกระทำใดที่จะถือได้ว่ากระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ในทางกลับกัน การกระทำดังกล่าวถือเป็นการสะท้อนปัญหาสังคมและปัญหาปากท้องของชาวบ้านที่นักศึกษาได้รับรู้จากการลงพื้นที่ศึกษาปัญหาด้วยตนเองอย่างจริงจัง เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนซึ่งแท้จริงแล้วเป็นสิ่งเดียวกันกับความมั่นคงของรัฐ

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) นักกฎหมาย ทนายความ และบุคลากรที่ทำงานด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเห็นว่า การแสดงความเห็นของนักศึกษาทั้ง 14 คนที่แตกต่างจากรัฐโดยสันติวิธี จึงถือเป็นนักโทษทางการเมืองและนักโทษทางความคิด ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR.) ที่รัฐไทยเป็นภาคี และรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา 4 ได้รับรองพันธกรณีดังกล่าวที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม ด้วยเหตุผลดังกล่าว การกระทำของนักศึกษาจึงไม่ถือว่าเป็นความผิด การดำเนินคดีนักศึกษา 14 คนต่อไป ย่อมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือปราบปรามดำเนินคดีกับประชาชนที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาล ลักษณะดังกล่าว ย่อมเป็นการใช้อำนาจโดยปราศจากความเป็นธรรม กระทบต่อความมั่นคงในชีวิต สิทธิเสรีภาพ และหลักประกันสิทธิของประชาชนเสียเอง

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) องค์กร และบุคคลดังมีรายชื่อท้ายแถลงการณ์ฉบับนี้ จึงขอเรียกร้อง ดังต่อไปนี้

1. ให้พนักงานสอบสวนและ/หรืออัยการศาลทหารมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนักศึกษาทั้ง 14 คน และปล่อยตัวไป เนื่องจากไม่ได้กระทำความผิด แต่เป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามหลักการสันติวิธี และปราศจากความ รุนแรง

2. ให้ คสช.ยุติการเจรจาในลักษณะกดดันญาติของนักศึกษา อันอาจถือได้ว่าเป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพของ บุคคลเหล่านั้น อีกทั้งควรยุติให้ข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นลดความน่าเชื่อถือ และอาจจะเป็นการสร้างความเกลียดชังต่อนักศึกษา ซึ่งอาจจะนำพาไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงยิ่งขึ้น

ความมั่นคงในสิทธิเสรีภาพของประชาชน คือความมั่นคงของรัฐ

1. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)
2. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
3. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
4. นายแสงชัย รัตนเสรีวงษ์ ทนายความ
5. นายศราวุฒิ ประทุมราช นักกฎหมาย
6. นายสุรชัย ตรงงาม ทนายความ
7. นายสุมิตรชัย หัตถสาร ทนายความ
8. นางอำพร สังข์ทอง ทนายความ
9. นางสาวดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล นักกฎหมาย
10. นางสาวปรีดา ทองชุมนุม ทนายความ
11. นายธีรพันธุ์ พันธุ์คีรี ทนายความ
12. นายสัญญา เอียดจงดี ทนายความ
13. นายสงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ นักกฎหมาย
14. นางสาวจันทร์จิรา จันทร์แผ้ว ทนายความ
15. นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล ทนายความ
16. นางสาวคอรีเยาะ มานุแช ทนายความ
17. นางสาวคุ้มเกล้า ส่งสมบูรณ์ ทนายความ
18. นางสาวผรัณดา ปานแก้ว ทนายความ
19. นางสาววราภรณ์ อุทัยรังษี ทนายความ
20. นายธรธรร การมั่งมี นักกฎหมาย
21. นายกฤษดา ขุนณรงค์ ทนายความ
22. นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ทนายความ
23. นายอัมรินทร์ สายจันทร์ นักกฎหมาย
24. นางสาวชันษา สุพรรณเมือง นักกฎหมาย
25. นางสาวมึดา นาวานาถ นักกฎหมาย
26. นางสาวฐิติวรดา ธรรมพิริยะกุล นักกฎหมาย
27. นายอิสระพงศ์ เวียงวงษ์ นักกฎหมาย
28. นางสาวภัทรานิษฐ์ เยาดำ ทนายความ
29. นายบัณฑิต หอมเกษ นักกฎหมาย
30. นางสาวเฉลิมศรี ประเสริฐศรี นักกฎหมาย
31. นางสาวมาซีเต๊าะ หมันหล๊ะ นักกฎหมาย
32. นายฐิติรัช สร้อยสุวรรณ นักกฎหมาย
33. นางสาวหนึ่งฤทัย คชสาร นักกฎหมาย
34. นางสาวสุธาทิพย์ อมปาน นักกฎหมาย
35. นางสาวคุณัญญา สองสมุทร ทนายความ
36. นางสาวธันย์ชนก เชาวนทรงธรรม
37. นายปภพ เสียมหาญ นักกฎหมาย
38. นางสาวจิรารัตน์ มูลศิริ ทนายความ
39. นางสาวอรยา ไกรนิรากุล
40. นางสาวผกามาส คำฉ่ำ
41. นางเจนจิณณ์ เอมะ
42. นางสาวสุภาภรณ์ มาลัยลอย
43. นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
44. นายสุทธิเกียรติ คชโส นักกฎหมาย
45. นายปรีดา นาคผิว ทนายความ
46. นางสาวศุภดี วนประภาเวช
47. นางสาวอัญญาณี ไชยชมภู
48. นายพนม บุตะเขียว ทนายความ
49. นางสาว ส.รัตนมณี พลกล้า ทนายความ