[:th]CrCF Logo[:]
สหภาพยุโรป

แถลงการณ์สหภาพยุโรป กรณีการจับกุมนักศึกษาจำนวน 14 คน

Share

สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์ตามเอกสารที่แนบมาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย  โดยแถลงการณ์ที่แนบมานี้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสามารถดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์ของสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปได้ในที่ http://www.eeas.europa.eu/delegations/thailand/index_th.htm

กรุงเทพฯ 30  มิถุนายน 2558 – การจับกุมนักศึกษาจำนวน 14 คน จากข้อหาที่ถูกตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากการชุมนุมอย่างสันติของพวกเขาในวันที่ 22 พฤษภาคมเป็นพัฒนาการที่น่ากังวล

สหภาพยุโรปมีความเชื่อในสิทธิของคนทุกคนในการแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างสันติและขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทางการไทยปฏิบัติตามข้อผูกพันของประเทศไทยภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง การเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานนั้นจะต้องได้รับการค้ำชูและศาลทหารไม่ควรถูกนำมาใช้กับพลเรือน