Ending Torture Thai- redress คู่มือสำหรับเจ้าพนักงานของรัฐ

photo (4)

คูมือนี้จัดพิมพขึ้นเปนภาษาอังกฤษโดย The Redress Trust โดยจัดแปลและ พิมพเปนภาษาไทยดวยการสนับสนุนของ Association for the Prevention of Torture (APT) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงประเทศไทย โดยทุนสนับสนุนจากสถานทูต สวิสเซอรแลนดประจําประเทศไทย การจัดแปลและพิมพคูมือฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของ การรณรงคในวันตอตานการทรมานสากล 26 มิถุนายน 2550 เพื่อรวมกันยุติการ ทรมานทั่วโลก โดยมีจุดประสงคเพื่อตอบคําถามหลักๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการทรมานที่ สัมพันธกับเจาพนักงานของรัฐ
คูมือนี้ใหขอมูลและเปนหลักปฏิบัติตอเจาพนักงานของรัฐ วาจะสามารถยุติ การทรมานไดอยางไรในการปฏิบัติหนาที่ประจําวันพวกเขา เจาพนักงานของรัฐที่ กลายเปนผูปฏิบัติตองอยูกับผูถูกคุมขังอยางจําเจทุกเมื่อเชื่อวัน ทั้งนี้เจาพนักงานของ รัฐนั้นหมายถึง เจาหนาที่ในเครื่องแบบ นอกเครื่องแบบ ตํารวจ เจาหนาที่ราชทัณฑ หนวยขาวกรอง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และอัยการ