25580622-182532.jpg25580623-075331.jpg

2015-06-23- จดหมายถึงกอรมน.ภาค 4 สำเนาราชทัณฑ์ ปกปิด-scan

ใบแจ้งข่าว

ขอให้ย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม

ช่วงเวลาในการถือศีลอดและปฎิบัติศาสนกิจที่สำคัญ

เมื่อวันที่  23 มิถุนายน 2558 ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้ทำหนังสือเรื่อง ขอให้ย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิมถึงผู้อำนวยการกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าและอธิบดีกรมราชทัณฑ์

โดยเนื้อหาระบุว่า ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มด้วยใจ ว่ามีเรื่องร้องเรียนจากญาติผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่อยู่ในเรือนจำกลางสงขลา ว่า มีการย้ายผู้ต้องหาคดีความมั่นคงจากเรือนจำกลางสงขลาไปยังเรือนจำกลางคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 คน  โดยเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางสงขลาให้เหตุผลว่ามีความประพฤติ ไม่ให้ความร่วมมือในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เหตุเกิดเมื่อวันที่  9 มีนาคม  2558  ที่แดน 2 การย้ายเรือนจำไปยังเรือนจำที่ห่างไกลคนละภูมิภาค มีความแตกต่างทางภาษา ศาสนา นอกจากนี้ครอบครัวผุ้ต้องหาคดีความมั่นคงล้วนเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนจึงสร้างความทุกข์ใจ และยากลำบากให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ่น โดยขณะนี้เป็นช่วงเวลาในการถือศีลอดและปฎิบัติศาสนกิจที่สำคัญ

ทั้งนี้เพื่อมิให้ครอบครัวผู้ต้องหาคดีความมั่นคงมีความยากลำบากในการเยี่ยมและดูแลบุคคลอันเป็นที่รัก   และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางสงขลา ผุ้ต้องหาคดีความมั่นคง และครอบครัว ขอให้มีการย้ายผู้ต้องหาคดีความมั่นคงกลับเรือนจำกลางสงขลาหรือเรือนจำภูมิลำเนา  ทั้งนี้หากทางราชทัณฑ์และหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้ต้องขังโดยเฉพาะ คดีความมั่นคงซึ่งเป็นนักโทษทางความคิด เช่นการสานเสวนา หรือ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นถึงสภาพปัญหาของแต่ละฝ่าย โดยคนกลางที่ได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่าย ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมยินดีที่จะร่วมมือและสร้างให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนต่อไป

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม         โทร 02-6934939

อัญชนา หีมมิหน๊ะ    กลุ่มด้วยใจ                      โทร 0818098609