[:th]CrCF Logo[:]

เปิดรายงาน สำนักงานของเลขาธิการยูเอ็นด้านเด็กในความขัดแย้งด้วยอาวุธในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย

Share

รายงานนี้จัดทำโดย สำนักงานของเลขาธิการยูเอ็นด้านเด็กในความขัดแย้งด้วยอาวุธ ฉบับเต็มอ่าน ได้ที่
The report in English can be accessed at:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/926&Lang=E&Area=UNDOC

สรุปย่อในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย

1. กลุ่มติดอาวุธในจังหวัดชายแดนใต้ยังคงปฏิบัติการโจมตีพลเรือนและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของรัฐ การ
พูดคุยเรื่องสันติภาพเริ่มขึ้นในปี 2557 โดยมีมาเลเซียเป็นตัวกลาง
2. ยูเอ็นยังพบว่ามีรายงานการเกณฑ์เด็กเข้ารับการฝึกกับกลุ่มติดอาวุธเพื่อให้เป็นสายข่าว คอย เฝ้า
ระวัง หรือแม้แต่เข้าร่วมการรบ ยกตัวอย่างเช่น ในเดือนสิงหาคม ปี 57 มีเด็กอายุ 14 ซึ่งเชื่อ ว่าทำ
งานร่วมกับกลุ่มติดอาวุธถูกยิงเสียชีวิตระหว่างปะทะกับอาสาสมัครรักษาดินแดนในจังหวัดนราธิวาส นอก
จากนี้ยังมีรายงานว่ามีการนำตัวเด็กเข้าร่วมการลาดตระเวนเพื่อรักษาความปลอดภัยของอส.ให้ครู และ
โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีรายงานการควบคุมตัวเยาวชนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธ
3. มีรายงานว่ามีเด็กเสียชีวิต 23 คน บาดเจ็บ 65 คนในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์มี เด็กชาย
สามคนถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการโจมตีโดยกลุ่มติดอาวุธ
4. กลุ่มติดอาวุธยังคงพุ่งเป้าหมายไปที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การสังหาร ลอยยิงและ จุดไฟ
เผาครู มีการโจมตีชุดรักษาความปลอดภัยครู มีการเผาโรงเรียน แต่ไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความ รับผิด
ชอบ นอกจากนี้ยังมีการโจมตีโรงพยาบาลทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บอีกด้วย
ทางยูเอ็นพยายามประสานงานกับรัฐบาลเพื่อขอเข้าไปตรวจสอบรายงานความรุนแรงและการ ละเมิดสิทธิ
เด็กในพื้นที่สามจังหวัดแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
Thailand
255. Armed violence in southern Thailand continued, with armed groups
launching attacks against civilian targets and engaging in sporadic
fighting with Government security forces. Peace talks between the
Government and armed groups, facilitated by Malaysia, began in 2014.
256. The United Nations continued to receive reports on the recruitment and
use of children by armed groups. Children reportedly received military
training and were used as lookouts, informers and combatants. For instance,
a 14-year-old boy allegedly associated with an armed group was reportedly
killed in a gunfight with civil defence forces in Narathiwat Province in
August. Concerns persist over the informal association of children with
civil defence groups providing security for transportation routes, teachers
and schools. Reports also continue regarding the administrative detention
of children for alleged association with armed groups.
257. The United Nations received reports of 57 incidents in Pattani, Yala
and Narathiwat that resulted in the killing of 23 children and maiming of
65. The incidents included shootings and improvised explosive device
attacks. For example, on 3 February, three boys, between 6 and 11 years of
age, were reportedly killed by gunshots during a targeted attack on their
family by armed elements.
258. Armed groups continued to target teachers and education personnel,
often using brutal threats and acts. According to the Ministry of
Education, six teachers, one education personnel and 10 students were
killed in 2014, while three teachers, one education personnel and 15
students were injured. In a worrisome example, in March, insurgents shot a
teacher while she was riding a motorcycle to work at Tabing Tingi Community
School. The assailants reportedly then poured gasoline on her body and set
it on fire. A leaflet, with the words “This attack is in revenge for the
killing of innocent people,” was found nearby.
259. In line with that trend, in November, banners threatening teachers
were found in several parts of Yala. Soldiers and police who have been
providing security escorts for teachers in the affected region have also
come under fire. In November, 18 members of an armed group launched an
attack on a security escort, killing four soldiers and injuring two others.
In October, eight schools in the provinces of Pattani and Narathiwat were
burned at night. No group claimed responsibility for the attacks. However,
according to some reports, it was retaliation by a National Revolutionary
Front-led armed group for attacks by the Royal Thai Army. The Government
arrested eight persons in October, who reportedly confessed to carrying out
the attack. A/69/926 S/2015/409
45/51 15-06098
260. In May and August, for the first time since the escalation of violence
in 2014, three hospitals were attacked in Pattani and Songkhla. In one
attack, a parked motorcycle exploded and set fire to adjacent areas in the
bombing at the Khok Pho hospital, resulting in serious injury to a
3-year-old girl.
261. In my previous two annual reports, I welcomed the fact that the
Government and the United Nations country team were engaging in dialogue on
access to the southern border provinces to conduct independent verification
and report on alleged violations against children. I am concerned that
progress has still not been achieved on the issue of access for monitoring
and verification, and again strongly urge the Government to facilitate
independent access.

25580618-122542.jpg

TAG

RELATED ARTICLES