โปรแกรมล่าสุด Program ESCR final- participants -media- English-Thai – as of 28 May 2015- print

Detail Program ESCR final- eng- Thai – sent

เนื่องด้วยประเทศไทยเข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 รัฐภาคีจะต้องเสนอรายงานภายในปีแรก  โดยเมื่อปี 2557 รัฐบาลไทยได้จัดส่งรายงานฉบับแรกหลังการให้สัตยาบันไปแล้วเป็นเวลา 16 ปี   และจะมีการทบทวนรายงานความก้าวหน้าของประเทศไทย ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในวันที่ 4-5 เดือนมิถุนายน ปี 2558   การเขียนรายงานของภาครัฐนั้นจะครอบคลุมผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นตามพันธกรณีของไทยว่าด้วยการส่งเสริมคุ้มครองและปกป้องสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

การจัดทำรายงานคู่ขนาน (shadow report)นั้นเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาสังคมทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมมีความจำเป็น เพราะจะช่วยให้การจัดทำรายงานมีความสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งเนื้อหาที่เป็นสถานการณ์ปัญหา  การเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการจัดทำรายงาน และการได้ข้อเสนอที่ตรงประเด็น

ทั้งนี้องค์กรสิทธิมนุษยชนที่มีส่วนร่วมในการจัดส่งรายงานคู่ขนานจะจัดให้มีการเผยแพร่รายงานเพื่อรับฟังความเห็นจากหน่วยงานราชการและเอกชน รวมทั้งให้สื่อมวลชนโดยจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน ถ.พญาไท ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วม 40 คน มาจากสื่อมวลชน นักวิชาการ นักศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถานทูต องค์กรระหว่างประเทศ ตัวแทนภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

08