[:th]CrCF Logo[:]
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

การนำเสนอรายงานเงา ว่าด้วยกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

Share

เนื่องด้วยประเทศไทยเข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 รัฐภาคีจะต้องเสนอรายงานภายในปีแรก โดยเมื่อปี 2557 รัฐบาลไทยได้จัดส่งรายงานฉบับแรกหลังการให้สัตยาบันไปแล้วเป็นเวลา 16 ปี และจะมีการทบทวนรายงานความก้าวหน้าของประเทศไทย ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในวันที่ 4-5 เดือนมิถุนายน ปี 2558 การเขียนรายงานของภาครัฐนั้นจะครอบคลุมผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นตามพันธกรณีของไทยว่าด้วยการส่งเสริมคุ้มครองและปกป้องสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

การจัดทำรายงานคู่ขนาน (shadow report) นั้นเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาสังคมทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมมีความจำเป็น เพราะจะช่วยให้การจัดทำรายงานมีความสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งเนื้อหาที่เป็นสถานการณ์ปัญหา การเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการจัดทำรายงาน และการได้ข้อเสนอที่ตรงประเด็น

ทั้งนี้องค์กรสิทธิมนุษยชนที่มีส่วนร่วมในการจัดส่งรายงานคู่ขนานจะจัดให้มีการเผยแพร่รายงานเพื่อรับฟังความเห็นจากหน่วยงานราชการและเอกชน รวมทั้งให้สื่อมวลชนโดยจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน ถ.พญาไท ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วม 40 คน มาจากสื่อมวลชน นักวิชาการ นักศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถานทูต องค์กรระหว่างประเทศ ตัวแทนภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [397.56 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.33 MB]