[:th]CrCF Logo[:]
HRLA

ขอเชิญร่วมงานเวทีเสวนาวิชาการ “ทิศทางเสรีภาพในการชุมนุมของประเทศไทย”

Share

เผยแพร่วันที่ 17 มีนาคม 2558

ใบแจ้งข่าว ขอเชิญร่วมงานเวทีเสวนาวิชาการ “ทิศทางเสรีภาพในการชุมนุมของประเทศไทย”

สืบเนื่องจากหน่วยงานของรัฐได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ…ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวได้มีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและมีมติรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ… เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) ในฐานะที่เป็นองค์กรภาคสังคมที่สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และได้ติดตามประเด็นการส่งเสริมคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมมาโดยตลอด จึงได้มีการจัดเวทีเสวนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง นักวิชาการ ภาคประชาชน และองค์กรภาคสังคม ต่อร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. … ในหัวข้อ “ทิศทางเสรีภาพในการชุมนุมของประเทศไทย” ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อรวบรวมความเห็นและนำเสนอต่อไป

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาฯ เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความเห็นต่อแนวโน้มการจัดการการชุมนุมสาธารณะกับผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณวราภรณ์ อินทนนท์ 094 923 2964

กำหนดการเวทีเสวนาวิชาการ “ทิศทางเสรีภาพในการชุมนุมของประเทศไทย” วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม

  • 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
  • 13.30 – 14.00 น. กล่าวเปิดงานและชี้แจงความเป็นมาของการจัดเสวนา โดย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
  • 14.00 – 16.00 น. การเสวนาทางวิชาการ ประเด็น “หลักความจำเป็นและความพอสมควรแก่เหตุของรัฐ ในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของพลเมืองในการชุมนุมสาธารณะ ในมุมมองของภาคประชาสังคม”

ร่วมเสวนาโดย

  • คุณไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  • รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คุณธนพร วิจันทร์ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

ดำเนินรายการโดย

คุณพูนสุข พูนสุขเจริญ สมาชิกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

  • 16.00 – 17.00 น. นำเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ
– กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
– อาหารว่าง และเครื่องดื่มบริการระหว่างสัมมนา