[:th]CrCF Logo[:]

“ทิศทางเสรีภาพในการชุมนุมของประเทศไทย” 19 mar2015

Share

เผยแพร่วันที่ 17 มีนาคม 2558

ใบแจ้งข่าว

ขอเชิญร่วมงานเวทีเสวนาวิชาการ

“ทิศทางเสรีภาพในการชุมนุมของประเทศไทย”

สืบเนื่องจากหน่วยงานของรัฐได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ…ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวได้มีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและมีมติรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ… เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) ในฐานะที่เป็นองค์กรภาคสังคมที่สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และได้ติดตามประเด็นการส่งเสริมคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมมาโดยตลอด จึงได้มีการจัดเวทีเสวนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง นักวิชาการ ภาคประชาชน และองค์กรภาคสังคม ต่อร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. … ในหัวข้อ “ทิศทางเสรีภาพในการชุมนุมของประเทศไทย” ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อรวบรวมความเห็นและนำเสนอต่อไป

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาฯ เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความเห็นต่อแนวโน้มการจัดการการชุมนุมสาธารณะกับผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

คุณวราภรณ์ อินทนนท์ 094 923 2964

กำหนดการเวทีเสวนาวิชาการ

“ทิศทางเสรีภาพในการชุมนุมของประเทศไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม

13.00 น.-13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 น.-14.00 น. กล่าวเปิดงานและชี้แจงความเป็นมาของการจัดเสวนา

โดย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

14.00 น.-16.00 น. การเสวนาทางวิชาการ ประเด็น “หลักความจำเป็นและความพอสมควรแก่เหตุของรัฐ ในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของพลเมืองในการชุมนุมสาธารณะ ในมุมมองของภาคประชาสังคม”

ร่วมเสวนาโดย

· คุณไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฏิรูปกฎหมาย

· รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

· คุณธนพร วิจันทร์ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

ดำเนินรายการโดย

คุณพูนสุข พูนสุขเจริญ สมาชิกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

16.00 น.-17.00 น. นำเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ – กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

– อาหารว่างและเครื่องดื่มบริการระหว่างสัมมนา

25580317-053041.jpg

TAG

RELATED ARTICLES