[:th]CrCF Logo[:]

10 คำถามคำตอบ การบังคับบุคคลให้สูญหาย เรียบเรียงโดย Dhriramedhist Lueng-ubon

Share

25571219-191109.jpg

10 คำถามคำตอบ การบังคับบุคคลให้สูญหาย

เรียบเรียงโดย  Dhriramedhist Lueng-ubon

๑. การบังคับบุคคลให้สูญหายคืออะไร?

การบังคับบุคคลให้สูญหาย การบังคับสูญหาย (หรือการอุ้มฆ่าในภาษาปาก) จากคำในภาษาอังกฤษ Enforced/Involuntary Disappearance ล้วนมีความหมายเดียวกัน  อันหมายถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง  ที่เมื่อพิจารณาจากนิยามตาม อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย จะพบว่ามี “องค์ประกอบการกระทำความผิด ๓ ประการ” ได้แก่ ๑.) มีการลิดรอนเสรีภาพของเหยื่อไม่ว่าจะด้วยการจับกุม คุมขังหรือลักพาตัวไป ๒.) กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยบุคคล/กลุ่มบุคคลภายใต้อำนาจหรือการยินยอม ตลอดจนการยอมรับโดยรัฐ และ ๓.)  มีการปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจับกุมคุมขังและปกปิดชะตากรรมของเหยื่อ  นอกจากนี้หากผู้กระทำผิดได้ก่อการบังคับสูญหายอย่างเป็นระบบต่อพลเรือนเป็นวงกว้างจะถือว่าได้ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามธรรมนูญของศาลอาญาระหว่างประเทศอีกด้วย  อ่านต่อ  download  ได้ที่   ถามตอบ บังคับให้สูญหาย

TAG

RELATED ARTICLES