เปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชน สายบุรี ขั้นตอนการขออนุญาตเยี่ยมญาติในเรือนจำผ่านระบบจอภาพ (Video Conference)

>> ขั้นตอนการขออนุญาตเยี่ยมญาติในเรือนจำผ่านระบบจอภาพ (Video Conference)
. ผู้เข้าเยี่ยมผ่านระบบจอภาพ จะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทางราชการออกให้ (ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน) พร้อมแจ้งรายชื่อผู้ต้องขังที่ต้องการจะเยี่ยม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงในทะเบียนคุมระบบเยี่ยมญาติผ่านจอภาพ
. ระยะเวลาในการแจ้งความประสงค์เยี่ยมผู้ต้องขัง จะใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ก่อนการเยี่ยมผู้ต้องขัง
. ผู้เข้าเยี่ยมผ่านระบบจอภาพแจ้งความประสงค์เยี่ยมผู้ต้องขัง ได้ไม่เกินเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
. รอฟังรายชื่อและเข้าเยี่ยมภายในห้องเยี่ยมญาติผ่านจอภาพ ไม่เกิน ๓๐ นาทีต่อครั้ง

>> ขั้นตอนการจองเยี่ยมญาติในเรือนจำผ่านจอภาพ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
 จองเยี่ยมผ่านทาง E-mail : pattanijustice@gmail.com
 จองเยี่ยมผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๓-๓๓๔๐๓๑, ๐๗๓-๓๓๔๐๓๒ ในวันเวลาราชการ
 หรือมาที่ สนง.ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ๔๙/๗ ถ.กะลาพอ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐

>> ขั้นตอนการจองเยี่ยมญาติในเรือนจำผ่านจอภาพ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอสายบุรี
 จองเยี่ยมผ่านทาง E-mail : ace.saiburi@gmail.com
 จองเยี่ยมผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๓-๓๓๐๘๒๘, ๐๘๔-๘๕๙-๖๔๓๑ ในวันเวลาราชการ
 หรือมาที่ศูนย์ฯ เลขที่ ๗๘ ม.๑ (บ้านทุ่งน้อย) ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ๙๔๑๑๐

>> เงื่อนไขในการเยี่ยม
. วันและเวลาในการเยี่ยม เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
 วันจันทร์​สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี กับ เรือนจำกลางสงขลา​
 วันอังคาร​ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอสายบุรี กับ เรือนจำกลางสงขลา
 วันพุธ​ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอสายบุรี กับ เรือนจำกลางปัตตานี
 วันพฤหัส​สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี กับ เรือนจำกลางปัตตานี
** จำนวนครั้งในการเยี่ยมแต่ละจุดให้บริการ จำนวน ๑ ครั้ง/สัปดาห์
. จำนวนญาติเข้าเยี่ยมในแต่ละครั้ง อนุญาตเข้าเยี่ยมได้ทุกคน ต่อ ผู้ต้องขัง ๑ คน
. การแต่งกายของผู้เข้าเยี่ยมในแต่ละครั้ง จะต้องแต่งกายสุภาพและแสดงกริยามารยาทอันดีงาม
. พูดภาษาไทยหรือภาษามลายู และออกเสียงให้ดังพอที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอยู่ ณ ที่นั้นได้ยิน จะพูดภาษาอื่นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
. ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฟังการสนทนา บันทึกเสียงและภาพในการพูดคุย และตัดการสื่อสาร หากเห็นว่าข้อความที่สนทนาเป็นไปโดยไม่เหมาะสม
. ข้อห้ามต่างๆ
 ห้ามถ่ายภาพ, วีดีโอ, วีดีทัศน์, ภาพยนตร์
 ห้ามใช้เครื่องบันทึกเสียง
 ห้ามนำโทรศัพท์เข้าในห้องเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านจอภาพ

>> คุณสมบัติของผู้ต้องขังที่ได้รับการเยี่ยม
 จะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขห้ามเยี่ยมของกรมราชทันฑ์
 ผู้ต้องขังที่ได้รับการเยี่ยม จะได้รับการเยี่ยม สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (ของจุดให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังแต่ละแห่ง)

>> ญาติที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง
 จะต้องเกี่ยวดองเป็นญาติกับผู้ต้องขังดังนี้ คือ บิดา มารดา ภรรยา บุตร พี่ น้อง ปู่ ยา ตา ยาย ของผู้ต้องขัง แต่ในกรณีผู้ต้องขังไม่มีญาติมาติดต่อขอเยี่ยมให้ผู้บัญชาการเรือนจำหรือผู้อำนวยการทัณฑสถาน ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเยี่ยมได้
 ญาติที่เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังทุกคน จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทางราชการออกให้ (ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน) เพื่อแสดงตัวเมื่อเข้าเยี่ยมญาติ
 ผู้เข้าเยี่ยมทุกคนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการและเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

25580221-201805.jpg

25580221-201930.jpg

25580221-201915.jpg

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง