25580214-012109.jpg

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ…. (1)

ร่างพรบ.ธรรมนูญศาลทหาร  ฉบับเสนอแก้ไขโดยนายกรัฐมนตรี เสนอ เมื่อวันที่ 9 เดือนธันวาคม 2557r

dhammanoonsan

พรบ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498