[:th]CrCF Logo[:]
International Union for Muslim Scholars (IUMS)

สหพันธ์นักวิชาการมุสลิมนานาชาติ (IUMS) เรียกร้องให้ประชาชาติอิสลามร่วมกันต่อต้านคัดค้านอย่างสันติ

Share

สหพันธ์นักวิชาการมุสลิมนานาชาติ (IUMS) เรียกร้องให้ประชาชาติอิสลามทั้งหมดร่วมกันออกมาแสดงปฎิกิริยาต่อต้านคัด ค้านอย่างสันติที่ถูกต้องตามครรลองกฎหมาย เพื่อปกป้องเกียรติของศาสนาทูต พร้อมเรียกร้องให้โลกตะวันตกร่วมออกมาปกป้องชุมชนมุสลิมจากการถูกบุกรุกโจมตี

การสรรเสริญทั้งหมดเป็นของอัลลอฮฺ ขอความสันติ และความจำเริญจงประสบแด่ท่านมุฮัมมัด เราะสูลุลลอฮฺ และครอบครัวของท่าน มิตรสหายของท่าน รวมจนถึงพันธมิตรของท่าน

สหพันธ์นักวิชาการมุสลิมนานาชาติ (IUMS) ได้รับทราบเรื่องราวด้วยความเสียใจอย่างยิ่ง ในกรณีที่ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ยืนกรานดำเนินพัฒนา สร้างภาพ สร้างเนื้อหา และภาพยนตร์ที่ส่อไปในทางที่ล่วงเกิน และละเมิดเกียรติท่านนบีมุฮัมมัด ผู้ที่ถูกส่งมาเพื่อเป็นความเมตตาแด่สากลจักรวาล (ขอความสันติจงประสบแด่ท่าน) คนกลุ่มนี้ยังมีท่าทีเพิกเฉยและไม่คำนึงถึงความรู้สึกของประชาชาติอิสลาม จำนวนมากที่ดำรงอยู่ในโลกด้วยความช่วยเหลือและสร้างคุณค่าจริยธรรม ช่วยพัฒนาความรู้และอารยธรรม สร้างความสว่างไสวให้กับโลกทั้งใบ อีกทั้งยังเผยแผ่ความดีงามในหมู่มนุษย์ด้วยกัน ประชาชาติอิสลามมีความพยายามที่จะฟื้นกลับคืนมาอีกครั้ง เพื่อส่งมอบต่อภารกิจแห่งสากลจักรวาล ที่วางอยู่บนพื้นฐานของอิสรภาพ ความเมตตา ความยุติธรรม และการฟื้นฟูโลก แต่เนื่องจากการล่วงเกินสบประมาทเกียรติของท่านศาสนทูตที่มีอย่างต่อเนื่อง ทางสมาพันธ์จึงขอออกแถลงการณ์เพื่อแสดงจุดยืนดังต่อไปนี้:

• สมาพันธ์เรียกร้องให้ประชาชาติอิสลามทั้งหมดออกมาแสดงปฎิกิริยาต่อต้านคัด ค้านอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีการล่วงเกินและละเมิดเกียรติท่านนบีมุฮัมมัด (ขอความสันติจงประสบแด่ท่าน) ผู้ที่เรียกร้องให้มนุษย์ทุกคนให้เกียรติในศาสนาทุกศาสนา และให้เกียรติศาสนทูตทุกคนที่มาก่อนท่าน ทางสมาพันธ์ขอให้ผู้ที่ออกมาแสดงปฎิกิริยาต่อต้านคัดค้านพึงระวังขอบเขตใน การใช้ความรุนแรงทุกชนิด และขจัดความอคติที่มีต่อสถานที่เคารพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์หรืออื่นๆ เพราะไม่เป็นการอนุญาตที่จะเผชิญหน้ากับอาชญากรรมด้วยอาชญากรรม การไม่ทำร้ายและไม่ใช้ความรุนแรงในการเผชิญหน้าจึงเป็นการหลีกเลี่ยงและ ป้องกันการสร้างความเสียหายที่มีอยู่แล้วไม่ให้มีเพิ่มมากขึ้น

• สมาพันธ์ยืนยันว่าในศาสนาอิสลามไม่เพียงแต่ห้ามการดูหมิ่นท่านนบีมุฮัมมัด เท่านั้น (ขอความสันติจงประสบแด่ท่าน) แต่ในศาสนาอิสลามยังห้ามการดูหมิ่นศาสนาทุกศาสนา สถานที่เคารพทุกแห่ง และรวมถึงบรรดานบีและศาสนทูตทุกท่าน

• สมาพันธ์เรียกร้องให้ประเทศอิสลามทั้งหมดร่วมกันยื่นคำร่างกฎหมายความผิดทาง อาญาต่อนานาชาติ ถึงกรณีการหมิ่นประมาทในศาสนา ศาสนทูต และสถานที่เคารพทั้งหมด ผ่านการประชุมระดับโลกเพื่อกำหนดตัวบทกฎหมายที่สร้างเสรีภาพให้สมบูรณ์อย่าง แท้จริง

• สมาพันธ์เรียกร้องให้ประเทศตะวันตกร่วมกันปกป้องชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ใน ประเทศตะวันตกอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าชาวมุสลิมเหล่านั้นจะเป็นพลเมือง ผู้พักอาศัย นักท่องเที่ยว หรือผู้เยี่ยมเยียนก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุกาณณ์บุกรุกโจมตีต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งพวกเขาได้ประสบความเดือดร้อนมาตลอดตั้งแต่เหตุการณ์กรณีของนิตยสาร “ชาร์ลี เอบโด” ในฝรั่งเศส จนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

• สมาพันธ์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบัญญัติอนุสัญญามาตรฐานหลักจริยาบรรณ ระหว่างประเทศ (The International Code of Conduct) เพื่อความสันติและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบระหว่างประชาชาติต่างๆ ที่ร่วมกันรวบรวมถ้อยคำของนักวิชาการจากทั่วทุกมุมโลก และส่งต่อเคลื่อนไหวไปยังบรรดาสมาชิกของสมาคมสากล เพื่อรักษาเจตนารมณ์และวิธีการของการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขให้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี

สุดท้ายนี้ สมาพันธ์เชื่อว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้คนต่างประชาชาติ ต่างอารยธรรม กำลังตกอยู่ในภัยอันตราย และความสงบสุขระหว่างประเทศและสังคมก็ประสบความสั่นคลอนจากการคุกคามเช่นนี้

ดังนั้นทางสมาพันธ์จึงเรียกร้องให้ทางสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งหมด ร่วมกันเยียวยารักษาภัยคุกคามที่เกิดขึ้น ผ่านการประชุมระดับโลกที่มีตัวแทนร่วมจากสถาบันรัฐ และสถาบันทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้การปฏิบัติที่นำไปสู่ความร้าวฉานที่ละเมิดสันติภาพและการ อยู่ร่วมกัน เพื่อป้องกันตั้งแต่ภัยก่อการร้ายและภัยคุกคามต่างๆ และหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันเพื่อดำรงอยู่ในโลกอย่างสันติและสงบสุขร่วมกัน

ณ กรุงโดฮา วันที่ 29 เราะบีอุลเอาวัล 1436 (ตรงกับวันที่ 20 มกราคม 2015)

ดร. ยูสุฟ อัล-เกาะเราะฎอวีย์ (ประธานสมาพันธ์อุลามาอ์มุสลิมโลก)

ดร. อาลี อัล-เกาะรอฮฺดาฆีย์ (เลขาธิการสมาพันธ์อุลามาอ์มุสลิมโลก)

สำนักวิชาการและสื่อเเผยแพร่
จาก สำนักบริหารองค์กรฯ สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
Young Muslim Association of Thailand (YMAT)

RELATED ARTICLES