[:th]CrCF Logo[:]

โครงการเสียงเด็กเพื่อสันติภาพ : เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง

Share

โครงการเสียงเด็กเพื่อสันติภาพ : เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง ในจังหวัดชายแดนใต้
โดย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
และ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF Thailand)
หลักการและเหตุผล
ผู้ใหญ่หลายคนได้กล่าวว่า ” เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว และจะเป็นอนาคตของชาติ ” แต่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทย เด็กต้องเผชิญสถานการณ์ความรุนแรงมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน เด็กจะถูกเป็นเหยื่อจากการกระทำที่เกิดจากผู้ใหญ่ที่กล่าวว่าพวกเขามีความชอบธรรมที่จะต่อสู้เพื่อได้รับอิสรภาพ หรือเป็นการปกป้องความมั่นคงของประเทศ ผลกระทบกับเด็กจากความรุนแรงมีสองด้านแรกคือผลกระทบโดยตรงเช่นการเสียชีวิตและบาดเจ็บอย่างที่สองเป็นผลกระทบทางอ้อมเช่นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก หรือการถูกพรากจากครอบครัว เช่นเด็กในครอบครัวผู้ต้องขัง
ในเดือนพฤศจิกายน 2012, เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาส ทารกถูกฆ่าตายโดยการยิงจากสถานการณ์รุนแรง เหตุการณ์นี้ได้ก่อให้เกิดความโศกเศร้าที่ยิ่งใหญ่ให้กับประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ดังนั้นกลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนจึงต้องการพัฒนาการสร้างพื้นที่สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการสันติภาพและการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองเด็กโดยการสานเสวนาระหว่างหน่วยงานรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนและเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2013
หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว เอ็นจีโอหลายคนได้ทำงานร่วมกันในการตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงและการละเมิดของเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย “เสียงเด็กเพื่อสันติภาพ” ได้ใช้ความพยายามในการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของเด็ก และเพื่อปกป้องพวกเขาจากความรุนแรงและความขัดแย้ง วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปกป้องการเจริญเติบโตและการพัฒนาของเด็ก

และการปกป้องเด็กเพื่อที่พวกเขาจะสามารถอยู่รอดได้ ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการดำเนินการถ้าเราพูดถึงความปลอดภัยของเด็กโดยเฉพาะในบริบทของความขัดแย้งและความรุนแรง แต่ถ้าทุกคนเห็นความสำคัญของชีวิตของเด็กและตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในที่สุดในสังคมในอนาคต เราอาจจะต้องการที่จะหันหลังกลับและพิจารณาว่าเด็กไม่ควรได้รับผลกระทบจากความรุนแรงเช่นเดียวกับการสูญเสียชีวิตของพวกเขาอีกต่อไป พวกเขาไม่ควรจะอยู่ในสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของความรุนแรงเช่นในเหตุการณ์ยิงและเหตุการณ์ระเบิด การเป็นพยานและประสบการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจเด็กของแต่ละคนซึ่ง การดูแลทางด้านจิตใจจำเป็นต้องใช้เวลา แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะรักษาและฟื้นฟูเด็กที่เผชิญเหตุการณ์ที่ร้ายแรง ดังนั้นกลุ่มและบุคคลต่าง ๆ จึงควรมีการจับมือและร่วมกันในการดำเนินการโครงการในการสร้างความตระหนักในการปกป้องเด็กจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้
สถานการณ์ของเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยยังไม่มีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพจากหน่วยงานเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เด็กควรได้รับการป้องกัน โดยรัฐและทุกคน รวมทั้ง Ngo ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กจึงจำเป็นต้องสร้าง และทำงานสนับสนุนกันเพื่อคุ้มครองเด็กในพื้นที่ดีขึ้น
ประเด็นเรื่องเด็กนั้นเป็นหนึ่งในหลายๆประเด็นที่ทางสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]) ได้เล็งเห็นและตระหนักมาตลอดระยะเวลา10 ปี ด้วยโครงการ “เสียงเด็กเพื่อสันติภาพ” นี้ ทางสถานวิจัยฯมีบทบาทสำคัญในการประสานงานเพื่อทำงานร่วมกันกับเครือข่ายที่ทำงานทางด้านเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเครือข่ายเหล่านี้ประกอบด้วยNGO องค์กรภาคประชาสังคมและภาครัฐ แต่การทำงานในการปกป้องเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง ยังไม่เกิดผลที่ดีนัก ดังนั้น ทางสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ จึงได้จัดกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องการปกป้องเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง กับ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09:00-17:00น.ณ ห้องประชุมชูเกียรติ คณะวิยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี
วัตถุประสงค์หลัก
– เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการประสานงานของภาคประชาสังคม / เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนและระหว่างสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และเจ้าหน้าที่รัฐบาลในการป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก และการคุ้มครองสิทธิเด็กในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย
​องค์กรพัฒนาเอกชน และเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง
กิจกรรม
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ : กระบวนการปกป้องเด็ก
2. การประชุมแนวทางการทำงานของคณะทำงาน การปกป้องเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง
ผลลัพธ์โครงการ
1. เครือข่ายเสียงเด็กเพื่อสันติภาพมีความเข้มแข็งสำหรับการดำเนินการการปกป้องเด็กอย่างต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมรวม
2. เกิดความร่วมมือข้ามภูมิภาคและการกระทำร่วมกันของการสนับสนุนการทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
3. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การร่วมมือ และการสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายเด็กที่ทำงานประเด็นต่างๆ

25580202-224505.jpg

TAG

RELATED ARTICLES