[:th]CrCF Logo[:]

พื้นที่รับผิดชอบ หน่วยขึ้นตรง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 (นขต.ศบภ.ทภ.4)

Share

พื้นที่รับผิดชอบ หน่วยขึ้นตรง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 (นขต.ศบภ.ทภ.4)

ศบภ.พล.ร.5
•หน่วยรับผิดชอบ ส.พัน.5 , ม.พัน.16 , ป.พัน.15
•พื้นที่รับผิดชอบ อ.ทุ่งใหญ่ , อ.นาบอน , อ.ชะอวด , อ.จุฬาภรณ์ , อ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมราช
•หมายเลขโทรศัพท์ 075-495273 โทร.ทบ.45100

ศบภ.บชร.4
•หน่วยรับผิดชอบ นขต.บชร.4
•พื้นที่รับผิดชอบ อ.บางขัน , อ.ถ้ำพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช
•หมายเลขโทรศัพท์ 075-495144 โทร.ทบ.45196

ศบภ.พล.ร.15
•หน่วยรับผิดชอบ พล.ร.15 , ร.151
•พื้นที่รับผิดชอบ จว.ปัตตานี ยกเว้น อ.หนองจิก และ อ.โคกโพธิ์
•หมายเลขโทรศัพท์ 073-424020

ศบภ.มทบ.41
•หน่วยรับผิดชอบ มทบ.41
•พื้นที่รับผิดชอบ อ.เมือง , อ.ปากพนัง , อ.หัวไทร , อ.เชียรใหญ่ , อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช
•หมายเลขโทรศัพท์ 075-383444 โทร.ทบ.40279

ศบภ.มทบ.42
•หน่วยรับผิดชอบ มทบ.42 , ร.5 , ร.พัน.1 และ ป.พัน.5
•พื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่ อ.สะเดา , อ.นาทวี , อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา ยกเว้น อ.คลองหอยโข่ง
•หมายเลขโทรศัพท์ 074-586685 โทร.ทบ.44300 , 44305

ศบภ.พล.พัฒนา 4
•หน่วยรับผิดชอบ พล.พัฒนา 4 , กรมพัฒนา 4 , พัน.พัฒนา 4
•พื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง , อ.สะเดา จว.สงขลา และเป็นหน่วยสนับสนุนส่วนรวม
•หมายเลขโทรศัพท์ 074-501233-5 ต่อ 42224

ศบภ.ร.15
•หน่วยรับผิดชอบ ร.15 , ร.15 พัน.2
•พื้นที่รับผิดชอบ อ.ลานสกา , อ.พรหมคีรี , อ.ฉวาง , อ.พิปูน , อ.ช้างกลาง จว.นครศรีธรรมราช
•หมายเลขโทรศัพท์ 075-383336 โทร.ทบ.40406

ศบภ.ป.5
•หน่วยรับผิดชอบ ป.5 , ป.พัน.105
•พื้นที่รับผิดชอบ อ.ท่าศาลา , อ.ขนอม , อ.พระพรหม , อ.นบพิตำ จว.นครศรีธรรมราช
•หมายเลขโทรศัพท์ 075-383362 โทร.ทบ.40351

ศบภ.จทบ.ท.ส.
•หน่วยรับผิดชอบ จทบ.ท.ส.
•พื้นที่รับผิดชอบ อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช , อ.รัษฎา จว.ตรัง
•หมายเลขโทรศัพท์ 075-495074-8 ต่อ 45021 โทร.ทบ.45302

ศบภ.จทบ.ส.ฏ.
•หน่วยรับผิดชอบ จทบ.ส.ฎ. , ร.25 , ร.25 พัน.3
•พื้นที่รับผิดชอบ จว.ส.ฏ. , จว.พ.ง.
•หมายเลขโทรศัพท์ 077-204491 โทร.ทบ.45669

ศบภ.จทบ.ช.พ.
•หน่วยรับผิดชอบ จทบ.ช.พ. , ร.25 พัน.1 , ป.พัน.25
•พื้นที่รับผิดชอบ จว.ชุมพร
•หมายเลขโทรศัพท์ 077-596665 ต่อ 44014 , 44205

ศบภ.จทบ.ป.น.
•หน่วยรับผิดชอบ จทบ.ป.น. , ร.5 พัน.2
•พื้นที่รับผิดชอบ อ.หนองจิก , อ.โคกโพธิ์ จว.ป.น.
•หมายเลขโทรศัพท์ 073-340141-4 ต่อ 43011

ศบภ.ร.15 พัน.1
•หน่วยรับผิดชอบ ร.15 พัน.1
•พื้นที่รับผิดชอบ จว.กระบี่
•หมายเลขโทรศัพท์ 075-699046 โทร.ทบ.41813

ศบภ.ร.15 พัน.4
•หน่วยรับผิดชอบ ร.15 พัน.4
•พื้นที่รับผิดชอบ จว.ตรัง
•หมายเลขโทรศัพท์ 075-284113

ศบภ.ร.25 พัน.2
•หน่วยรับผิดชอบ ร.25 พัน.2
•พื้นที่รับผิดชอบ จว.ระนอง , จว.ภูเก็ต
•หมายเลขโทรศัพท์ 077-862246-7 ต่อ 40203

ศบภ.ร.5 พัน.2
•หน่วยรับผิดชอบ ร.5 พัน.2
•พื้นที่รับผิดชอบ จว.สตูล
•หมายเลขโทรศัพท์ 074-725049

ศบภ.ร.5 พัน.3
•หน่วยรับผิดชอบ ร.5 พัน.3
•พื้นที่รับผิดชอบ อ.นาทวี , อ.สะบ้าย้อย , อ.เทพา จว.สงขลา
•หมายเลขโทรศัพท์ 086-2841929 โทร.ทบ.46002

ศบภ.ช.พัน.402
•หน่วยรับผิดชอบ ช.พัน.401 , ช.พัน.402
•พื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่ จว.พ.ท.
•หมายเลขโทรศัพท์ 074-614408 ต่อ 41206

ศบภ.ร.151 พัน.3
•หน่วยรับผิดชอบ ร.151 พัน.3
•พื้นที่รับผิดชอบ จว.นราธิวาส
•หมายเลขโทรศัพท์ 073-538144

ศบภ.ร.152
•หน่วยรับผิดชอบ ร.152
•พื้นที่รับผิดชอบ จว.ย.ล.
•หมายเลขโทรศัพท์ 073-262770

ศบภ.ร้อย.ฝรพ.4
•หน่วยรับผิดชอบ ร้อย.ฝรพ.4
•พื้นที่รับผิดชอบ อ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช
• หมายเลขโทรศัพท์ 075-476635

25571219-140219.jpg

TAG

RELATED ARTICLES