2.ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคลลให้สูญหาย พ.ศ. ….(22 ก.ย.57)

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ….

จัดทำโดยกระทรวงยุติธรรม