ความเห็นประกอบร่างพรบ.ชุมนุม โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำชี้แจงความจำเป็นในการตรากฎหมาย

ร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ …. (1)