[:th]CrCF Logo[:]
ไทยพีบีเอส

แถลงการณ์ ขอให้หยุดการกระทำอันเป็นการคุกคามเสรีภาพของสื่อมวลชน

Share

เผยแพร่ 14 พ.ย. 2557

แถลงการณ์ ขอให้หยุดการกระทำอันเป็นการคุกคามเสรีภาพของสื่อมวลชน

ตามรายงานข่าวของสำนักข่าวอิศรา เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารกลุ่มหนึ่ง เดินทางเข้าพบผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขอร้องให้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ยุติการเผยแพร่รายการ “เสียงประชาชนต้องฟังก่อนปฎิรูป” เนื่องจากรายการดังกล่าวมีเนื้อหาการพาดพิงการรัฐประหาร ซึ่งต่อมาผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอรายการใหม่ ให้เหลือแค่การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของข่าวแทน และไม่มีผู้ดำเนินรายการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) เห็นว่าการใช้อำนาจของนายทหารกลุ่มดังกล่าวที่ปรากฎตามข้อเท็จจริงในข้างต้นนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของสื่อสารมวลชนและละเมิดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในระบอบประชาธิปไตย ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ประการแรก การใช้อำนาจหน้าที่กดดันสื่อมวลชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้นำเสนอข้อมูลข่าวสารไปในทิศทางที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการ เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ข้อ๑๙ ระบุว่าประชาชนมีเสรีภาพแสวงหา รับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างอิสระ การที่ทหารห้ามมิให้สื่อมวลชนนำเสนอรายการจึงเป็นการละเมิดเสรีภาพในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและไม่อาจยอบรับได้

ประการที่สอง สื่อมวลชนมีหน้าที่และเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารต่อประชาชน ตามหลักการสากลว่าด้วยจริยธรรมทางวิชาชีพของสื่อมวลชน (International Principles of Professional Ethics in Journalism) ในการให้ประชาชนรู้ความจริง ทำงานอย่างซื่อสัตย์เพื่อรักษาและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมผ่านการเผยแพร่ข่าวสารในสังคม

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) และ องค์กรข้างท้ายนี้ จึงขอเรียกร้อง ดังต่อไปนี้

ประการแรก ขอให้เจ้าหน้าที่ทหารยุติการอ้างกฎอัยการศึกเพื่อกระทำการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชน โดยให้สื่อมวลชนสามารถเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างอิสระ

ประการที่สอง ขอให้ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนแสดงความกล้าหาญทางจริยธรรมในการปกป้องเสรีภาพของสื่อมวลชนและสิทธิการรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

ประการที่สาม ให้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นสื่อสารมวลชนสาธารณะที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าถึงและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองในฐานะเจ้าของประเทศในการร่วมกำหนดวิถีชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันของสังคมไทย

ด้วยความเคารพในสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

  • สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
  • มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
  • สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  • มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
  • มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
  • ศูนย์ข้อมูลชุมชน