[:th]CrCF Logo[:]
Adolfo S. Azcuna

การนำหลักการด้านสิทธิมนุษยชนไปใช้การศึกษาของตุลาการได้อย่างไร ประสบการณ์จากประเทศฟิลิปปินส์ โดย Adolfo S. Azcuna

Share

การนำหลักการด้านสิทธิมนุษยชนไปใช้การศึกษาของตุลาการได้อย่างไร ประสบการณ์จากประเทศฟิลิปปินส์

ผู้พิพากษา Justice Adolfo S. Azcuna, Chancellor, Phiippines Judicial Academy (PhilJa)

โรงเรียนสอนผู้พิพากษา สอนทั้งจนท.ศาลและผู้พิพากษา ในประเทศฟิลิปปินส์ เราจัดให้มีโครงการปกติ core program และโครงการพิเศษการอบรมผู้ที่อยากเป็นผู้พิพากษาต้องเข้าเรียนโครงการ pre-judicature program อบรม 15 วัน ต้องจ่ายเงินเรียนเอง อบรมด้านกฎหมายและด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเข้มข้น เมื่อเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาแล้ว เขาก็ต้องเข้าร่วมอบรมอีก 15 วันอย่างเข้มข้น แล้วก็นำหลักการด้านสิทธิมนุษยชนมาใช้นำการพูดคุยอย่างเข้มข้น

แล้วก็มี judicial career enhancement program เพื่อให้ผู้พิพากษามาทบทวนความรู้ด้านกฎหมายและให้มีความรู้ขึ้นสูงขึ้น แล้วก็เสริมด้วยโครงการพิเศษอย่างน้อย 80 โปรแกรม นอกจากการสอนเรื่องความรู้ทางกฎหมาย การสอนเรื่องการรักษาความปลอดภัยตนเอง รวมทั้งการสอนยิงปืนเพื่อป้องกันตัว การขึ้นลิฟท์ หรือการให้ความรู้ต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย ก็รวมอยู่ด้วย เพราะเรายังไม่มีผู้รักษาความปลอดภัยของศาล เรายังต้องพึ่งตนเองและหน่วยงานอื่นเรื่องความปลอดภัย

เราเน้นเรืื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับกลุ่มพิเศษต่างๆ ชนเผ่าพื้นเมือง หญิง เด็ก ผู้ด้อยโอกาสทางร่างกาย LGBT การค้ามนุษย์ คดีความรุนแรงทางเพศ และความรู้เรื่องgender คดีเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอิสลาม การทำคดีที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมโดยศาลที่เป็นคริสเตียน เป็นต้น หรือการนำความรู้เรื่องการไต่สวนการควบคุมตัวไม่ชอบ Writ of Amparo (Protection) การทำคดีคนหาย การทำคดีการฆ่านอกระบบกฎหมาย หรือสำหรับกลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสต่างๆ คดีเหล่านี้ไม่เสียค่าธรรมเนียม

การรับฟังพยานหลักฐานในคดี writ of amporo จะสามารถรับฟังพยานบุคคลที่สามได้ ในคดีเหล่านี้ (ไม่มีการลงโทษ) ก็สามารถทำได้

ฟิลิปปินส์มีกฎหมายห้ามการบังคับให้สูญหายก็ต้องทำการอบรมผู้พิพากษาเมื่อมีกฎหมายใหม่ ๆ เกิดขึ้นมา รวมทั้งกฎหมายในประเทศสิทธิมนุษยธรรมที่เพิ่งจะผ่านมีผลบังคับใช้ เราก็ต้องอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายใหม่ๆ ให้กับผู้พิพากษา หรือเมื่อเราเป็นประเทศสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC ด้วย เรามีผู้พิพากษา 2000 คนในประเทศฟิลิปินส์

เราจัดการสัมมนาหรือการบรรยายพิเศษบ่อยครั้ง เช่น เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ จากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดทำ DVD เพื่อทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายต่างๆ เน้นเรื่องการค้ามนุษย์ที่ได้ทำแล้วและเผยแพร่แล้ว รวมทั้งการทำความรู้เรื่องกฎหมาย/อนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับต่างๆ

เรามีหนังสือจัดพิมพ์มากมาย help book เรื่องคนหาย และเรื่องการฆ่านอกระบบ เช่นกฎหมาย helpbook HR issues-extralegal killing and enforced disapperance (2011)

RELATED ARTICLES