[:th]CrCF Logo[:]
[:th]คู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และการห้ามการทรมานโดยเด็ดขาด[:]

คู่มือเบื้องต้น กลไกสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ และการห้ามการทรมาน โดยเด็ดขาด

Share

คู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกระหว่างประเทศ และการห้ามทรมานโดยเด็ดขาดมีวัตถุประสงค์เพิ่มทักษะพื้นฐานเพื่อการบันทึกข้อมูล การจัดเตรียม การเริ่มต้น และการดำเนินการสัมภาษณ์ และเตรียมการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง รวมทั้งแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ

โดยเป็นการรวบรวมเนื้อหาคู่มือการอบรมที่มีการจัดพิมพ์โดยองค์การสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน เป็นเนื้อหาเดิมที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างเที่ยงตรง เพื่อใช้ในการอบรมตามโครงการนำร่อง “บอกความจริง” (Telling the Truth) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก Davis Project for Peace ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556-สิงหาคม 2556 และจาก Canada Fund ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556-มีนาคม 2557 ผู้จัดพิมพ์ขอขอบคุณ คุณ Emilie Fortin และ คุณ Paul Mornet ผู้รวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาบางส่วนในต้นฉบับภาษาอังกฤษ

จัดทำโดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
สนับสนุนโดย Canada Fund