[:th]CrCF Logo[:]
[:th]คู่มือ อาสาสมัครตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว ในจังหวัดชายแดนภาคใต้[:]

คู่มือ อาสาสมัครตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Share

เนื่องจากมีการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนมาก แต่องค์กรภาคประชาสังคมยังไม่มีระบบการตรวจสอบการควบคุมตัวที่มีประสิทธิภาพ และเป็นผลในเชิงป้องกันเพื่อให้ประกันให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในสถานที่ควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนใต้ มูลนิธิผาสารวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก world justice project ซึ่งได้จัดทำโครงการพัฒนากลไกตรวจสอบการควบคุมตัวบุคคลที่มีประสิทธิภาพในจังหวัดชายแดนใต้ การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนใต้เพื่อป้องกันการทรมาน และการปฏิบัติที่โหดร้ายต่อผู้ถูกควบคุมตัวในสถานควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีกิจกรรมหลักคือ การอบรมและการเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่

ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานควบคุมตัวได้ การเข้าเยี่ยมสถานควบคุมตัว การเข้าตรวจสอบการปฏิบัติ และสภาพการควบคุมตัวบุคคลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ซึ่งหากทำอย่างสม่ำเสมอจะเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยป้องกันการทรมาน และการปฏิบัติที่โหดร้าย นำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมมาจัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ