[:th]สรุปข้อสังเกตของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานองค์การสหประชาชาติต่อประเทศไทย โดย สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน[:]

Share

[:th]

ตามที่ประเทศไทยลงนามและให้สัตยาบันในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี  เมื่อปี 2550 (CAT) เมื่อไทยเป็นรัฐภาคีแล้ว มีหน้าที่ต้องดำเนินมาตรการต่างๆ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร ทางตุลาการ หรือมาตรการอื่นๆ ที่มีประสิทธิผลเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำการทรมานในอาณาเขตใดซึ่งอยู่ภายใต้เขตอำนาจรัฐของตน และยังกำหนดให้ประเทศไทยมีหน้าที่ส่งรายงานต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน

เพื่ออธิบายว่า ประเทศไทยได้ปฏิบัติตามพันธกรณีที่กำหนดไว้ตามอนุสัญญาไปแล้วอย่างไร มีอุปสรรคอะไรบ้าง เป็นต้น และในระหว่าง 29 เมษายน-1 พฤษภาคม 2557 มี ตัวแทนของรัฐบาลไทยเสนอรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน สำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR) ณ กรุงเจนีวา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน (CAT) ประกอบด้วยผู้ชำนาญการอิสระ 10 ท่าน ซึ่งคอยตรวจสอบการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ของรัฐภาคี ซึ่งจำเป็นต้องส่งมอบรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามอนุสัญญาภายในหนึ่งปี นับแต่อนุสัญญามีผลบังคับใช้  การส่งมอบรายงานครั้งแรกถือเป็นการปฏิบัติที่มีเกียรติ เป็นโอกาสให้รัฐแสดงเหตุผลว่าเหตุใดจึงปฏิเสธไม่ให้มีการซ้อมทรมานต่อหน้าคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน แต่ถือว่าไทยส่งรายงานช้าไปห้าปี

การซ้อมทรมานและการป้องกันไม่ใช่ประเด็นทางการเมือง แต่เป็นการปฏิบัติมิชอบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานสุดของพลเรือน เป็นสิทธิที่ไม่อาจละเมิดและละทิ้งได้ ไม่ว่าจะด้วยแรงจูงใจหรือพฤติการณ์อย่างใด 

ในข้อสังเกต ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการแสดงความกังวล ต่อการประกาศกฎอัยการศึก และเรียกร้องให้รัฐภาคีแห่งนี้ยึดมั่นในข้อห้ามมิให้มีการซ้อมทรมาน และประกันว่า จะไม่นำประกาศกฎอัยการศึกไปสู่การละเมิดสิทธิใด ๆ ที่มีการรับรองในอนุสัญญาฉบับนี้

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีความเห็นว่าควรมีการจัดพิมพ์ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงสรุปของคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน จึงได้จัดทำฉบับแปลเป็นไทย เพื่อเป็นแนวทางที่จะชี้ให้เห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติ และแก้ไข อย่างสร้างสรรค์ อันเป็นหนทางที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความรับผิดชอบของรัฐในด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการแก้ไขวิกฤตครั้งนี้  ต่อไป

มิถุนายน 2557
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

รายงานสรุปข้อสังเกตของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานฉบับภาษาไทย

[:]

TAG

Exit mobile version