[:th]CrCF Logo[:]
การควบคุมตัวสตรีและเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีในการกักตัว และก่อนการดำเนินคดี

การควบคุมตัวสตรีและเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีในการกักตัว และก่อนการดำเนินคดี

Share

การควบคุมตัวโดยอำนาจทางปกครอง (administrative detention) และก่อนการดำเนินคดี

(1) การควบคุมตัวสตรีและเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

 • ให้แยกการควบคุมตัวของเด็กและเยาวชนออกจากผู้ใหญ่ และแยกการควบคุมตัวของชายหญิงออกจากกัน
 • ไม่ควรมีการใช้มาตรการจับกุมและควบคุมตัวเด็กและเยาวชนตามกฎหมายพิเศษ
 • การจับกุมเด็กและเยาชนต้องปฏิบัติโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และปรับปรุงแก้ไขให้เด็กกลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไป การจับตัวเด็กและเยาวชนจึงควรเป็นไปด้วยความละมุนละม่อม และถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรใช้เครื่องพันธนาการกับเด็กและเยาวชน
 • เจ้าพนักงานที่ทำการจับกุมเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิด เจ้าพนักงานจะต้องแจ้งการจับกุมนั้นไปยังผู้อำนวยการสถานพินิจที่เด็กและเยาวชนนั้นอยู่ในเขตอำนาจ รวมไปถึง บิดามารดา ผู้ปกครองที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอาศัยอยู่ด้วย
 • พนักงานสอบสวนจะต้องทำการถามปากคำเด็กหรือเยาวชนให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน และจะต้องส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมตัวที่สถานพินิจ ไม่ใช่เรือนจำ เพื่อควบคุมตัวเด็กแยกจากผู้ใหญ่
 • พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาแก่เด็กหรือเยาวชน เด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ การสอบสวนต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคำด้วย
 • เด็กหรือเยาวชนมีสิทธิได้รับการประกันตัวจากสถานพินิจฯ
 • ให้แยกการควบคุมตัวของเด็กและเยาวชนออกจากผู้ใหญ่ และแยกการควบคุมตัวของชายหญิงออกจากกัน
 • ไม่ควรมีการใช้มาตรการจับกุมและควบคุมตัวเด็กและเยาวชนตามกฎหมายพิเศษ
 • การจับกุมเด็กและเยาชนต้องปฏิบัติโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และปรับปรุงแก้ไขให้เด็กกลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไป การจับตัวเด็กและเยาวชนจึงควรเป็นไปด้วยความละมุนละม่อม และถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรใช้เครื่องพันธนาการกับเด็กและเยาวชน
 • เจ้าพนักงานที่ทำการจับกุมเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิด เจ้าพนักงานจะต้องแจ้งการจับกุมนั้นไปยังผู้อำนวยการสถานพินิจที่เด็กและเยาวชนนั้นอยู่ในเขตอำนาจ รวมไปถึง บิดามารดา ผู้ปกครองที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอาศัยอยู่ด้วย
 • พนักงานสอบสวนจะต้องทำการถามปากคำเด็กหรือเยาวชนให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน และจะต้องส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมตัวที่สถานพินิจ ไม่ใช่เรือนจำ เพื่อควบคุมตัวเด็กแยกจากผู้ใหญ่
 • พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาแก่เด็กหรือเยาวชน เด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ การสอบสวนต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคำด้วย
 • เด็กหรือเยาวชนมีสิทธิได้รับการประกันตัวจากสถานพินิจฯ