จดหมายเปิดผนึก
วันที่ 24 พฤษภาคม 2557
เรื่อง คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการให้บุคคลมารายงานตัวและควบคุมตัวบุคคล
เรียน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามที่ได้มีประกาศให้บุคคลไปรายงานตัวตามอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการประกาศควบคุมอำนาจการปกครองประเทศตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และมีการควบคุมตัวบุคคลตามอำนาจพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 นั้น
การใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกต้องเคารพและปฏิบัติอยู่ภายใต้หลักการด้านสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม โดยได้มีการกำหนดไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฎิบัติตามที่ระบุว่ามีมาตรการการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานโดยห้ามมิให้ควบคุมตัวบุคคลตามอำเภอใจ แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย จึงมีข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติภายใต้กฎอัยการศึกดังนี้
1. ผู้ถูกเรียกให้รายงานตัว และ/หรือผู้ถูกควบคุมตัว ผู้ถูกกักตัว ต้องมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสถานที่กักตัว สิทธิที่จะได้พบญาติหรือสามารถติดต่อสื่อสารกับญาติหรือบุคคลอื่นให้ทราบว่าถูกควบคุมอยู่ที่ใด และเมื่อหมดความจำเป็นในการกักตัวบุคคล ต้องมีการปล่อยตัวบุคคลโดยมีญาติรับทราบ ทำบันทึก ทั้งนี้ต้องมีการทำรายงานการควบคุมตัวและการปล่อยตัวต่อ คสช. อย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้ถูกเรียกให้รายงานตัว และ/หรือผู้ถูกควบคุมตัว ผู้ถูกกักตัว สามารถมีสิทธิในการพบและปรึกษานักกฎหมาย พบแพทย์ และได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย
3. ให้มีการกำหนดสถานที่ควบคุมหรือกักตัวตามกฎอัยการศึกอย่างเป็นทางการและประกาศผ่านสื่อมวลชนให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อป้องกันความสับสนและสร้างความโปร่งใส
4. หากมีการดำเนินคดีกับผู้ถูกเรียกให้รายงานตัว และ/หรือผู้ถูกควบคุมตัว ผู้ถูกกักตัว ให้เร่งทำการสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดโดยเร็ว และหากไม่มีเหตุในการควบคุมตัวให้ดำเนินการปล่อยตัวโดยทันที
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF)
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)