[:th]CrCF Logo[:]
คสช.

แถลงการณ์ คัดค้านการรัฐประหาร ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

Share

เผยแพร่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557

แถลงการณ์ คัดค้านการรัฐประหาร ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กระทำการรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองประเทศโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและวิธีทางประชาธิปไตย โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ ว่ากระทำการยึดอำนาจเพื่อให้สถานการณ์ทางการเมืองกลับเข้าสู่สภาวะปกติให้ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคีเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทั่วทุกฝ่าย นั้น

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) และองค์กรที่มีรายชื่อแนบท้ายนี้ ขอคัดค้านการใช้อำนาจนอกระบอบประชาธิปไตยดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. การรัฐประหารเป็นการทำลายประชาธิปไตย

การยึดอำนาจการปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นการใช้กำลังบังคับโดยทหาร และมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายประการ ทั้งจับกุมควบคุมตัวบุคคลโดยปราศจากข้อกล่าวหา การปิดกั้นและแทรกแซงการนำเสนอของสื่อมวลชน การประกาศเคอร์ฟิว และการห้ามชุมนุมทางการเมือง อันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งการเข้ายึดอำนาจดังกล่าวยังขัดต่อหลักการประชาธิปไตยซึ่งเป็นการปกครองของเสียงส่วนมากโดยที่ยังเคารพเสียงส่วนน้อย เป็นการปกครองโดยกฎหมาย ทำให้ประชาชนเคยชินกับการใช้อำนาจนอกระบบโดยการรัฐประหาร ส่งผลให้ พัฒนาการประชาธิปไตยในสังคมไทยหยุดชะงักและด้อยพัฒนา ซึ่งไม่อาจถือได้ว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยอีกต่อไป

การยึดอำนาจดังกล่าวจึงเป็นการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน ละเมิดหลักการนิติรัฐ และเป็นการละเมิดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

2. การยึดอำนาจการปกครองไม่สามารถนำความสงบคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริง

แม้ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะอ้างเหตุในการกระทำเพื่อให้ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคีเช่นเดิมก็ตาม แต่การที่จะนำความสงบกลับคืนมาได้นั้น ต้องใช้วิธีที่สันติและเป็นธรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามวิถีประชาธิปไตย การยึดอำนาจโดยทหาร เป็นการบังคับเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ นำไปสู่การคัดค้านตอบโต้ ดังเช่นการรัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน 2549 ที่ยิ่งตอกย้ำ ขยายความขัดแย้งในสังคมอย่างกว้างขวาง จนนำไปสู่ความรุนแรงและการสูญเสียของสังคมเมื่อปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2553 และยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน การยึดอำนาจรัฐจึงไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศได้

3. ประชาชนมีศักยภาพในการปกครองตนเอง

สังคมประชาธิปไตย ยึดถือการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจของประชาชน อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีการของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยนั้นอาจใช้เวลา ความพยายาม และความอดทนอย่างมาก เพื่อที่จะสร้างเจตจำนงร่วมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน แต่ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาสังคมประชาธิปไตยที่มั่นคงแข็งแรงในระยะยาวโดยไม่ต้องอาศัยให้อำนาจนอกระบบเข้ามาจัดการ

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และองค์กรที่มีรายชื่อแนบท้ายนี้ จึงขอคัดค้านการยึดอำนาจการปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคืนอำนาจปกครองสู่รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งทันที และขอยืนยันว่าประชาชนย่อมมีสิทธิอันชอบธรรมตามวิถีทางประชาธิปไตยที่จะต่อต้านการรัฐประหารโดยสันติวิธี

ด้วยความเชื่อมั่นในอำนาจอธิปไตยของประชาชน

  • สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)
  • มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
  • สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
  • มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม