โปสเตอร์ A3 4- แก้ไข

Poster no. 4: rights to lawyer, docter and relatives
โปสเตอร์ A3 _ แบบที่สี่

แบบไวนิล แผ่นที่หนึ่ง สิทธิของผู้ถูกจับ
ไวนิล 1

แผ่นที่สอง
ไวนิล 2 detention rule

แผ่นที่สาม

ไวนิล 2 detention women and children

แผ่นที่สี่
ไวนิล 2 detention