เรียน เพื่อน ๅ พี่น้อง กัลยาณมิตร สิทธิมนุษยชน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนา เนื่องในโอกาสครบ 10 ปี การสูญหายตัวของ

ทนายสมชาย นีละไพจิตร วันที่ 12 มีนาคม ศกนี้

ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 08.30-12.30น.
pls download the program:
invitation_Thai_10_Somchai Nee_14

Dear Sir/Madame,

Re: Public Seminar on 10th Anniversary of Somchai Neelapaijit’s Enforced Disappearance

Prominent Thai Muslim human rights lawyer, Somchai Neelapaijit, was abducted and subjected to enforced disappearance on 12 March 2004. At the time of his “disappearance”, Somchai Neelapaijit was a lawyer representing those allegedly tortured by police officers in the deep South. Ever since then, human rights organizations have continued to urge the Royal Thai Government to bring the perpetrators to justice and to end the serious ongoing human rights violations in the restive deep South, including arbitrary detention, enforced disappearances, extra-judicial killings and torture.

The International Commission of Jurists (ICJ) and the Justice for Peace Foundation (JPF) would like to invite you to attend a public seminar to commemorate the “10th Anniversary of Somchai Neelapaijit’s Enforced Disappearance” in order to learn about the latest developments in the case, and to raise public awareness of the efforts to combat enforced disappearances and the culture of impunity in Thailand.

The event will take place on 12 March, 2014 at Jumpot-Pantip Meeting Hall, Prachatipok – Rampaipanni Conference Hall, Chulalongkorn University, Pratumwan, Bangkok, from 08.30 to 12.30. The programme is attached for your information.

We sincerely hope that you will be able to join us, and would appreciate if you could confirm your attendance by Monday 10 March 2014 to the ICJ at: Fax number: 02 619 8479; 02 619 8477 ext. 101, nawawan.petchwattana@icj.org or to the JPF at: 02 4654099, pratubjit@justiceforpeace.org.

********************************************************APOLOGIES FOR CROSS-POSTING********************************************************

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2547 สมชาย นีละไพจิตร ทนายความผู้ให้ความช่วยเหลือคดีด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนมากว่า 20 ปี ถูกบังคับให้ให้สูญหายไป จากข้อมูลที่เปิดเผยในศาล สมชาย นีละไพจิตรถูกลักพาตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากสมชายเปิดเผยและยื่นเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจซ้อม และทรมานผู้ต้องหาคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน การเรียกร้องความจริงและความยุติธรรมในกรณีทนายสมชายในกระบวนการยุติธรรมถือเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญของกระบวนการยุติธรรมไทยเนื่องจากเป็นคดีแรกที่ประชาชนยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐในข้อหาการบังคับให้บุคคลสูญหาย และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ในโอกาสที่วันที่ 12 มีนาคม ศกนี้ จะเป็นวันครบรอบ 10 ปี ที่ทนายสมชาย นีละไพจิตรถูกบังคับสูญหาย จึงถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญในการที่สังคมไทยจะร่วมกันสรุปบทเรียนในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เพื่อสร้างความตระหนักร่วมกันในเรื่องดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น ในการนี้ มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ จึงร่วมกับคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurist – ICJ) จัดกิจกรรมการเสวนาสาธารณะเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีการบังคับสูญหายทนายสมชาย นีละไพจิตรขึ้นใน วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 08.30-12.30น. โดยมีวัตถุประสงค์และรายละเอียดกำหนดการตามที่ได้แนบมานี้ และกิจกรรมการประกาศและให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานทางด้านสิทธิมนุษยชนโดดเด่น โดยกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ตั้งแต่เวลา 13.00น.-16.00น.

ทั้งนี้ คณะผู้จัดจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนของท่านเป็นผู้เข้าร่วมในการสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 จักขอบคุณยิ่ง

**************************************************************************************************************

Public Seminar on 10th Anniversary of Somchai Neelapaijit’s Enforced Disappearance

12 March, 2014 08.30 Jumpot –Pantip Meeting Hall, Prahathipok-Rampaipanni Building,

Chulalongkorn University, Pratumwan, Bangkok

08:30-09:00 Registration

09:00-09:10 Opening remarks by Ms Matilda Bogner

Regional Representative for South-East Asia, UN OHCHR

09.10-09.15 Welcome remarks by Ms Angkhana Neelpaijit

President, Justice for Peace Foundation

09:15-09:45 Panel discussion on Thailand’s preparation to ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

Panelists:

· Assistance Prof. Dr. Pokpong Srisanit, Faculty of Law, Thammasat University

· Mr. Somchai Homlaor, Law Reform Commission of Thailand

09:45-10:00 Break

10:00-11:30 Two legal challenges to the investigation and prosecution of cases of enforced disappearance in Thailand:

I: Obstacles to litigating enforced disappearance cases in Thailand

· Mr. Vasant Panich, Human Rights Lawyer

II: How does the failure to locate a victim’s remains affect a criminal investigation or prosecution?

· International Commission of Jurists

III: How does the failure to locate a victim’s remains affect the rights and legal standing of a victim’s family in a criminal proceeding?

· Assistance Prof. Dr. Pokpong Srisanit, Faculty of Law, Thammasat University

11:30-11:45 Launch of the ICJ report of 10th anniversary of Somchai Neelapaijit’s enforced disappearance: Ten years without truth: Somchai Neelapaijit and enforced disappearances in Thailand

11:45-12:15 Q&A

12:15-12:30 Closing remarks by International Commission of Jurists (ICJ)

12:30 Lunch

* Simultaneous translation will be provided

**************************************************************************************************************************************************************************

เสวนาสาธารณะ เนื่องในวาระครบรอบ “10 ปีทนายสมชาย นีละไพจิตร บังคับให้สูญหาย”

12 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-12.30น.

ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ

08:30-09:00 ลงทะเบียน

09:00-09:10 กล่าวเปิดงานเสวนา โดย

Ms. Matilda Bogner, Regional Representative for South-East Asia, UN OHCHR

09.10-09.15 กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

โดย นางอังคณา นีละไพจิตร ประธาน มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

09:15-09:45 “ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมในการให้สัตยาบันในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย”

Ø ผศ.ดร. ปกป้อง ศรีสนิท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Ø คุณสมชาย หอมลออ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแห่งประเทศไทย

09:45-10:00 พัก/ อาหารว่าง

10:00-11:30 การเสวนา หัวข้อ “ความท้าทายทางกฎหมายไทยในการสืบสวน ดำเนินคดีในกรณีการบังคับให้สูญหาย”

I: อุปสรรคและปัญหาในการดำเนินคดีกรณีการบังคับให้สูญหายในประเทศไทย

Ø คุณวสันต์ พานิช ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน

II: ความล้มเหลวในการแสวงหาร่างผู้เสียหายส่งผลกระทบต่อการสืบสวนและการดำเนินคดีอย่างไร?

Ø ตัวแทนจากคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ)

III: ความล้มเหลวในการแสวงหาร่างผู้เสียหายส่งผลกระทบต่อสิทธิและสถานะทางกฎหมายในกระบวนการพิจารณาคดีทางอาญาของครอบครัวเหยื่ออย่างไร?

Ø ผศ.ดร. ปกป้อง ศรีสนิท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11:30-11:45 เปิดตัวรายงาน10 ปี สมชาย นีละไพจิตรสูญหายโดยถูกบังคับ “10 ปีอันไร้ซึ่งความจริง: สมชาย นีละไพจิตรและการบังคับให้สูญหายในประเทศไทย” โดย คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ)

11:45-12:15 แลกเปลี่ยนซักถาม

12:15-12:30 กล่าวขอบคุณและปิดการเสวนา โดย ตัวแทนจากคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล – ICJ

12:30 รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ:

**ล่ามแปล 2 ภาษา และเครื่องแปลภาษาไว้บริการ *** มีอาหารว่างและอาหารกลางวันบริการตลอดรายการ

****เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วม ขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล หากมีความจำเป็นขอความกรุณาจอดที่อาคารจามจุรีสแควร์