[:th]CrCF Logo[:]

[:th]Newsletter no. 5, children and women situation , dec 2013[:]

Share

[:th]จดหมายข่าวสตรีและเด็กฉบับที่ 5

‘จดหมายข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กและผู้หญิง’ ฉบับที่ 5
(1) เรื่องเด่น สถานการณ์สิทธิเด็กในจังหวัดชายแดนใต้
(2) เสียงจากยูเอ็น : แนะนำหนังสือใหม่ ภาคประชาสังคมจะติดตามข้อเสนอของยูเอ็นอย่างไร
(3) สิทธิควรมี/ควรได้ : ไทยรับรองสิทธิเด็ก โดยเป็นรัฐภาคีพิธีสารเลือกรับอนุสัญญาสิทธิเด็กทั้งสามฉบับ
(4) ช่วยฉันช่วยเธอ : บอกลูกอย่างไรว่าพ่อถูกจับ หรือพ่อติดคุก
(5) แนะนำองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนใต้ : สมาคมผู้หญิงกับสันติภาพ
[:]

TAG

RELATED ARTICLES