[:th]CrCF Logo[:]
งานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 2556

มหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 2556: 6 ปีแห่งการสถาปนาวันชนเผ่าพื้นเมืองในไทย

Share


โครงการจัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556: 6 ปีแห่งการสถาปนาวันชนเผ่าพื้นเมืองในไทย และ 6 ปีปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองกับการขานรับของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2556 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หลักการและเหตุผล:

ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) พร้อมกันนั้นได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2550 และได้ประกาศให้ วันที่ 9 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 6 ปีแล้ว

ซึ่งในการจัดงานแต่ละครั้งที่ผ่านมานั้น ทาง คชท. ได้เลือกประเด็นที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในแต่ละปีมาเป็นแกนเรื่องหลักของงาน เริ่มตั้งแต่ปีแรกได้มีการประกาศตัวตนของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP) ในปีถัดมาได้เน้นในประเด็นทางวัฒนธรรมเชื่อมกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ (CERD) ในปี 2552 มีจุดเน้นเรื่องการฟื้นฟูวิถีการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนบนพื้นที่สูง

หลังจากนั้นในปี 2553 ได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ต่อมาปี 2554 เป็นการแสดงจุดยืนในเรื่องอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย และเมื่อปี 2555 เป็นการจัดงานร่วมกับสำนักกิจการชาติพันธุ์ กรมการพัฒนาสังคม และสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีประเด็นเน้นในเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง ภายใต้ร่มพระบารมี

สำหรับปี 2556 นี้ ทางแกนนำ และกองเลขานุการ คชท. ได้มีความเห็นร่วมกับภาคีองค์กรและเครือข่ายกัลยาณมิตร เพื่อจัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย โดยเน้นประเด็นการติดตามความก้าวหน้า หลังจากมีการสถาปนาวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย รวมถึงร่วมวิเคราะห์ ถอดบทเรียนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย นับตั้งแต่มีการประกาศรับรองปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง จากเวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ซึ่งสอดคล้องกับที่สหประชาชาติได้กำหนดจัดประชุมชนเผ่าพื้นเมืองโลกในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2557 เพื่อติดตามวิเคราะห์สรุปบทเรียนการดำเนินงานของรัฐภาคีนับตั้งแต่ได้มีการประกาศปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมือง และชุมชนท้องถิ่นที่พึ่งพิงป่าอันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะเผยแพร่ให้ข้อมูลกับพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย แกนนำชนเผ่าพื้นเมือง ที่ปรึกษา และกองเลขานุการ คชท. จึงได้กำหนดที่จะจัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 : 6 ปีแห่งการสถาปนาวันชนเผ่าพื้นเมืองในไทย และ 6 ปีปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองกับการขานรับของประเทศไทยขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2556 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์การจัดงาน

 1. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก โดยการเปิดพื้นที่พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองด้วยกัน และกับผู้สนใจอื่น ๆ
 2. เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของรัฐ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง
 3. เพื่อจัดทำรายงานข้อเสนอต่อนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชนเผ่าพื้นเมือง และกลุ่มชาติพันธุ์ของรัฐ
 4. เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้สังคมไทย เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในคุณค่าความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของชนเผ่าพื้นเมือง
 5. เพื่อเป็นเวทีแสดงออกถึงความสำคัญของการจัดการตนเองและแสดงจุดยืนของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยในการกำหนดวิถีชีวิตของตนเองตามที่ต้องการ

ผู้เข้าร่วมงาน

 1. แกนนำ/ผู้แทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองจาก 35 กลุ่มชาติพันธุ์ จำนวนประมาณ 150 คน
 2. ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกสารและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 120 คน
 3. ผู้แทนจากสถานศึกษา เด็กและเยาวชน จำนวน ประมาณ 500 คน
 4. ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป จำนวนประมาณ 230 คน

ระยะเวลาดำเนินการ: ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2556

สถานที่จัดงาน:

 1. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2556)
 2. บริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยและรอบคูเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะช่วงจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556)

แผนกิจกรรมหลัก ๆ ในงาน

 1. การแสดงวิถีชีวิตที่สะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรม และปัญหาที่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยประสบอยู่ (งานแสดงวัฒนธรรมแบบมีความหมาย เนื้อหาสาระเน้นให้การศึกษากับสาธารณะและรัฐบาล)
  • แสดงละครชุมชนจากคณะเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง (บ้านมอวาคี และเยาวชนปางแดง)
  • แสดง และจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นบ้าน
  • แสดงศิลปะดนตรี กวีศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน
  • นิทรรศการ
   • ส่วนที่ 1: นิทรรศการของแต่ละเครือข่ายประเด็น เช่น การศึกษา สุขภาพ สัญชาติ โฉนดชุมชน ฯลฯ
   • ส่วนที่ 2: นิทรรศการขบวนชนเผ่าพื้นเมือง เช่น เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท) กับ สภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชชท.)
   • ส่วนที่ 3: ภาพถ่ายมานุษยวิทยา โดยศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (9-25 สิงหาคม 2556)
 2. กิจกรรมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาของรัฐ และประสบการณ์การแก้ไขปัญหาของชนเผ่าพื้นเมือง
  • เวทีอภิปรายความเป็นมาและเนื้อหาสาระของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง และเรียนรู้ความคืบหน้าในการดำเนินการของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีวิทยากรร่วมอภิปรายจากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองในเวทีถาวรสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง เลขาธิการสหพันธ์เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองอินโดนีเซีย (AMAN) และผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองจากประเทศไทย
  • เวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง “การวิพากษ์การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ และการปฏิบัติตามปฏิญญาฯ ของรัฐบาลไทย” (สิทธิในที่ดิน เขตแดน และทรัพยากร นโยบายและแผนพัฒนาของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมือง สิทธิในการกำหนดตนเองโดยใช้แนวทาง FPIC และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลของชนเผ่าพื้นเมือง)
  • เวทีแสดงจุดยืนของชนเผ่าพื้นเมืองต่อรัฐบาลไทยที่เชื่อมโยงกับหลักปฏิบัติตามปฏิญญาฯ
 3. กิจกรรมรณรงค์สาธารณะ
  • หนังสั้น (ติดต่อ Thai PBS)/สารคดีปฏิญญา/สารคดี REDD+
  • การตั้งประเด็นคำถาม-ความคิดเห็น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเขียนลงโปสการ์ดและนำเสนอผ่านผืนผ้า
  • กิจกรรมรณรงค์โดยพิธีสักการะครูบาศรีวิชัยและการเดินรณรงค์รอบคูเมืองเก่าเชียงใหม่
  • การจัดรายการเวทีสาธารณะร่วมกับ Thai PBS (วันที่ 9 สิงหาคม)
  • สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ถ่ายทอดสดทาง Internet (วิทยุและทีวี) Facebook อีเมล์กลุ่ม เป็นต้น
 4. การจัดทำรายงานและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐ
  • จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาล ในเรื่อง พรบ. เงินกู้กับผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมือง, REDD+, ที่ดิน และทรัพยากรป่าไม้, สัญชาติ, สิทธิสุขภาพ, การศึกษา, สิทธิเด็ก และสิทธิกระบวนการยุติธรรม
  • ดำเนินการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างและกลไกการจัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 มีดังนี้

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา: มีบทบาทให้คำปรึกษา และชี้แนะแนวทางการจัดงานในภาพรวมให้แก่คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการที่ปรึกษาในปีนี้ ประกอบด้วย

 1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
 5. ผู้อำนวยการองค์การแพลน ประเทศไทย
 6. ผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย (EU-Thailand)
 7. ผู้จัดการไดอาโกเนีย ประเทศไทย (Diakonia-Thailand)
 8. ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ประเทศไทย
 9. ผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชีย คณะทำงานนานาชาติว่าด้วยกิจการชนเผ่าพื้นเมือง (IWGIA)
 10. เลขาธิการมูลนิธิเพื่อประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองแห่งเอเชีย (AIPP)
 11. ผู้อำนวยการสถานี Thai PBS (สำนักงานภาคเหนือ)
 12. ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
 13. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
 14. ประธาน คณะกรรมการ และผู้บริหารองค์กรและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองที่ร่วมจัดงาน
 15. ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 16. ดร.เคน แคมป์
 17. นายชูพินิจ เกษมณี
 18. นางเตือนใจ ดีเทศน์
 19. นายสรายุทธ แก้วพวงทอง
 20. ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
 21. ดร.ประเสริฐ ตระการศุภกร
 22. นายสามารถ ศรีจำนงค์
 23. นางวรรณา เทียนมี
 24. นายเกรียงไกร ไชยเมืองดี
 25. นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
 26. นางสาวสุรพร สุริยมณฑล
 27. ดร.นฤมล อรุโณทัย
 28. ดร.ประเวศน์ คิดอ่าน
 29. นายวิลิต เตชะไพบูลย์
 30. นางแสวง มาละแซม
 31. นายเกิด พนากำเนิด

2. คณะกรรมการอำนวยการ: เป็นกลไกหลักในการอำนวยการจัดงานในภาพรวม มีบทบาทหน้าที่ตั้งแต่การเตรียมงาน การประสานความร่วมมือ คณะกรรมการดำเนินงานชุดต่างๆ การติดตามและสรุปผลการจัดงาน เป็นประธานและ/หรือคณะกรรมการดำเนินงานชุดต่างๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดงานและเผยแพร่ผลการจัดงาน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

 1. นายจอนิ โอ่โดเชา ประธาน
 2. นายถนอม คงยิ้มละมัย รองประธาน
 3. นายสนิท แซ่ซัว รองประธาน
 4. นายไกรสร ฮาดคะดี รองประธาน
 5. นายวุฒิ บุญเลิศ กรรมการ
 6. นายองค์ บรรจุน กรรมการ
 7. นางสาวชุติมา มอแลกู่ กรรมการ
 8. นางอรวรรณ หาญทะเล กรรมการ
 9. นายแคะเว่น ศรีสมบัติ กรรมการ
 10. นายหยั่ว ถนอมรุ่งเรือง กรรมการ
 11. นายวันชัย ฝั่งซ้าย กรรมการ
 12. นางสีวิกา กิตติยังกุล กรรมการ
 13. นายศักดิ์ดา แสนมี่ กรรมการและเลขานุการ
 14. นายกิตติศักดิ์ รัตนกระจ่างศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 15. นายวิวัฒน์ ตามี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการดำเนินงาน: คณะกรรมการดำเนินงานในการจัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 นี้ ซึ่งมีจำนวน 15 คณะ ดังต่อไปนี้

 • 3.1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลาง
 • 3.2 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง และองค์กรที่ร่วมจัดงาน
 • 3.3 คณะกรรมการฝ่ายระดมทุน
 • 3.4 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
 • 3.5 คณะกรรมการฝ่ายประสานสถานที่และที่พัก
 • 3.6 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและจัดสัมมนา
 • 3.7 คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม
 • 3.8 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ และของที่ระลึก
 • 3.9 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและจัดกิจกรรมรณรงค์
 • 3.10 คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 • 3.11 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดงาน
 • 3.12 คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบการจำหน่ายสินค้าและอาหารชนเผ่าพื้นเมือง
 • 3.13 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจัดระบบยานพาหนะ
 • 3.14 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและติดตามประเมินผล
 • 3.15 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้รับผิดชอบหลักการจัดงาน: เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองกว่า 30 กลุ่มชาติพันธุ์จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย

องค์กรและหน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดงาน

 • 1) สำนักงานสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย (EU-Thailand)
 • 2) องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ ประเทศไทย
 • 3) สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชีย คณะทำงานนานาชาติว่าด้วยกิจการชนเผ่าพื้นเมือง (IWGIA)
 • 4) องค์การ Diakonia- Thailand
 • 5) มูลนิธิเพสตอลอสซี่เพื่อเด็ก (PCF)
 • 6) ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 7) มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองแห่งเอเชีย (AIPP)
 • 8) หน่วยบริการและพัฒนาสังคม มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
 • 9) ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.)
 • 10) มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม (IPF)
 • 11) มูลนิธิภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองบนพื้นที่สูง (IKAP)
 • 12) มูลนิธิรักษ์เด็ก
 • 13) มูลนิธิรักษ์ไทย
 • 14) มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์
 • 15) มูลนิธิเพื่อการเข้าใจเด็ก (FOCUS)
 • 16) มูลนิธิดุลภาทร
 • 17) มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.)
 • 18) โครงการบ้านรวมใจ สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นที่สูง
 • 19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูง (UHDP)
 • 20) เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (KNCE)
 • 21) มูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์ (WISE)
 • 22) ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) ประเทศไทย
 • 23) มูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงราย
 • 24) มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)
 • 25) สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT) และ
 • 26) องค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่ร่วมสมทบทุนและสนับสนุนในช่วงจัดงาน

ศูนย์ประสานงานการจัดงาน:
ผู้ประสานงานโครงการ: นายศักดิ์ดา แสนมี่ (ผู้ประสานงานกองเลขานุการ คชท.)
ที่ติดต่อ: สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท./IMPECT)
252 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร 0-5339-8591,
Fax.: 0-5339-8592, Email: nipt.secretariat@gmail.com, sakda.saenmi@gmail.com

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานและบทเรียนของภาครัฐและขบวนชนเผ่าพื้นเมืองนับจากมีการสถาปนาวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และการประกาศรับรองปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ในปี 2550
 2. แกนนำชนเผ่าพื้นเมืองและผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์ ร่วมเสนอแนะต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยต่อรัฐบาล
 3. ได้ร่วมจัดทำรายงานและข้อเสนอที่แสดงจุดยืนของขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
 4. เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานรัฐที่ร่วมกันจัดงาน และมีเอกภาพในทิศทางการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย