[:th]CrCF Logo[:]
เสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “คู่รัก LGBT ภายใต้ระบบกฎหมายไทย” โดย ภาควิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มธ.

เสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “คู่รัก LGBT ภายใต้ระบบกฎหมายไทย” โดย ภาควิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มธ.

Share

เสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “คู่รัก LGBT ภายใต้ระบบกฎหมายไทย” วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดย ภาควิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการ

 • 8:30 น. ลงทะเบียน
 • 9:00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอหลักการ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีเสวนา
 • 9:10 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนระหว่างวิทยากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยากรแต่ละคนใช้เวลาอภิปราย 10 – 15 นาที)
  • ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัวและมรดก
  • ผศ.ดร. มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัวและสิทธิเด็ก
  • อาจารย์อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
  • อาจารย์กีระเกียรติ พระทัย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร (กำลังทาบทาม)
  • อาจารย์กีรติ นิธิกุล ผู้ดำเนินรายการ
 • 10:30 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนและถามตอบประเด็นกฎหมาย ระหว่างผู้เข้าร่วมการเสวนาและวิทยากร
 • 12:00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
 • 13:00 น. เสวนาเชิงปฏิบัติการ (ดำเนินรายการโดยกลุ่มอัญจารี)
 • 15:30 น. ปิดการเสวนา

TAG